Gwirfoddoli i Ambiwlans Awyr Cymru

Mae ein gwirfoddolwyr yn rhan annatod o Ambiwlans Awyr Cymru; maent yn darparu gwybodaeth ychwanegol, sgiliau a chymorth parhaus sy'n cefnogi'r Elusen ar draws ein swyddogaethau, drwy fynd i ddigwyddiadau codi arian yn y gymuned, helpu yn ein siopau neu weithredu fel Ymddiriedolwyr.

Ni fyddai'n bosibl i ni ddarparu ein gwasanaethau achub bywydau heb ein gwirfoddolwyr, ac rydym yn siŵr y byddwch yn mwynhau eich amser gyda ni ni waeth pa ddull o'n helpu y byddwch yn ei ddewis.


.

.

.

"Ein gwirfoddolwyr yw asgwrn gefn a chalon ein Helusen. Maent yn ein helpu i gyflawni ein hamcanion ac maent yn hanfodol i'r gwaith o godi'r arian sy'n ein galluogi i achub bywydau ledled Cymru.

Rydym yn falch o weithio gyda thîm o wirfoddolwyr amrywiol sy'n dod ag ystod eang o sgiliau a phrofiad ac sy'n ein helpu i wneud ein gwaith hollbwysig.

Gobeithio y byddwch yn mwynhau eich amser gyda ni, y bydd y gwaith yn rhoi boddhad i chi, ac y byddwch yn teimlo eich bod yn aelod o dîm ymroddedig."

.

.

.


Os ydych yn chwilio am gyfle i gwrdd â phobl newydd neu gydweithio â'ch cymuned leol, gall rôl gwirfoddolwr codi arian fod yn berffaith i chi. 

Rôl ad hoc yw hon, sy'n golygu y byddwn yn cysylltu â chi pan fydd digwyddiadau neu gyfleoedd eraill yn eich ardal leol. Byddwn yn ceisio eich galw ar gyfer gweithgareddau sy'n berthnasol i'ch sgiliau, diddordebau ac arbenigedd. 

Mae sawl ffordd y gallwch gymryd rhan, boed hynny'n annibynnol neu mewn digwyddiadau a gaiff eu trefnu gan yr elusen. Gallwch ddewis yr elfennau o'r rôl sydd fwyaf addas i'ch sgiliau a'ch argaeledd. Dyma rai o'r ffyrdd y gallech ddod yn llysgennad i'r brand:

 • Mynychu digwyddiadau, megis sioeau amaethyddol, carnifalau, neu weithgareddau chwaraeon i gynrychioli'r elusen.

 • Helpu i gasglu arian er mwyn codi arian hanfodol.

 • Mynychu digwyddiadau cyflwyno sieciau neu gasglu rhoddion ar ran yr elusen.

 • Casglu bwcedi casglu arian sy'n llawn a gosod rhai newydd yn eu lle yn eich ardal leol.

 • Gwisgo un o'n gwisgoedd masgot er mwyn helpu i godi arian mewn digwyddiadau lleol.

 • Rhoi cyflwyniadau byr i grwpiau neu ysgolion yn sôn am waith yr elusen.

Beth y gallwn ei gynnig i chi?

 • Byddwch yn cael sesiwn sefydlu gychwynnol i Elusen Ambiwlans Awyr Cymru.
 • Bydd aelod o'r staff yn gweithredu fel eich cyswllt penodol a fydd yn eich cefnogi ac yn ateb unrhyw gwestiynau a all fod gennych.
 • Byddwch yn cael y cyfle i ymweld ag un o'n gwasanaethau awyr.
 • Cewch eich ad-dalu am dreuliau cymeradwy ac yn cael lwfans teithio.
 • Byddwch yn cael hyfforddiant sy'n berthnasol i'r rôl.
 • Byddwch yn aelod o dîm gwych ac yn gwneud ffrindiau newydd.
 • Cewch ymdeimlad o falchder yn gwybod eich bod yn helpu i achub bywyd rhywun drwy roi o'ch amser.

Ymunwch â ni