Siopwch gydag Ambiwlans Awyr Cymru

Mae gan Ambiwlans Awyr Cymru nifer o siopau ar draws Cymru a redir gan staff yr Elusen a llu o wirfoddolwyr.

Mae eich eitemau ail-law yn helpu i godi arian hanfodol sy'n cadw ein hofrenyddion yn yr awyr ac ein cerbydau ymateb cyflym ar y ffordd.

Er nad ydych chi efallai eisiau gwisgo'r gôt a brynoch chi y gaeaf diwethaf mwy, neu os nad ydych yn hoff iawn o'ch bwrdd bwyd erbyn hyn, mae'n debyg y bydd rhywun arall yn awyddus i'w cael, felly pam na wnewch chi, nid yn unig roi bywyd newydd iddynt a'u rhoi i rywun arall, a'u troi yn rywbeth a fydd yn codi arian fydd yn achub bywydau.

Mae ein siopau yn cynnig ffordd gynaliadwy o siopa a helpu i leihau tirlenwi. Rydym yn gwerthu amrywiaeth o eitemau o ansawdd uchel, gan gynnwys dillad, nwyddau'r cartref a dodrefn a'u gwerthu'n rhad.

Mae oriau agor y siopau yn amrywio fesul siop felly cofiwch edrych i weld beth yw oriau eich siop leol isod.


Os oes gennych chi ddodrefn i'w rhoi, darllenwch ragor am ein gwasanaeth casglu

Yn anffodus, mae ychydig o eitemau na allwn eu derbyn am resymau iechyd a diogelwch a chyfreithiol.


Rhoi dodrefn a nwyddau cartref

Yr ystyriaeth bwysicaf wrth werthu dodrefn a nwyddau cartref yw gwirio a yw'r eitem yn fflamadwy. Pan na fydd gan eitemau labeli neu gyfarwyddiadau diogelwch, allwn ni ddim eu gwerthu'n ddiogel.

 • Rhoi dodrefn clustogog heb label dân (oni bai iddynt gael eu gwneud cyn y 1950au)
 • Rhoi dodrefn gyda darnau anniogel ar goll neu sydd wedi'u difrodi
 • Dodrefn gyda gwydr heb nod barcud arno neu heb wydr tymeredig
 • Canhwyllau heb gyfarwyddiadau neu rybudd diogelwch.
 • Duvets a chlustogau (oni bai eu bod yn eu deunydd pacio gwreiddiol)
 • Matresi unigol heb ffrâm wely
 • Matresi budr neu wedi eu baeddu
 • Llenni rholio neu ddelltog (oni bai eu bod yn eu deunydd pacio gwreiddiol sy'n cynnwys y cyfarwyddiadau diogelwch)

Cyfarpar diogelwch

 • Helmedi diogelwch: hetiau diogelwch, beicio, reidio
 • Cyfarpar dringo
 • Cymhorthion hynofedd, siacedi achub a dingis chwyddadwy
 • Unrhyw eitemau symudedd e.e. cadeiriau olwyn, fframiau cerdded, cymhorthion bath

Eitemau trydanol

 • Cliniaduron, cyfrifiaduron personol a thabledi
 • Blancedi trydanol
 • Gwelyau haul a chyfarpar tanio
 • Nwyddau gwyn a microdonnau
 • Eitemau hylendid personol megis eillwyr a sbas traed
 • Unrhyw offer pŵer
 • Ffonau symudol
 • E-ddarllenwyr

Eitemau Plant

Ni allwn dderbyn a gwerthu eitemau a fydd efallai yn anniogel i blant a babanod.

 • Rhwymynnau braich chwyddadwy a modrwyau a wisgir fel cymorth arnofio
 • Teganau heb nod CE arno
 • Dillad nos ac eitemau gwisg ffansi sydd heb label sy'n nodi ei fod yn gwrthsefyll tân.
 • Seddi ceir a seddi cyfnerthol
 • Seddi plant i feicio
 • Bympars cot, matresi cot, matresi pram

Offer miniog/Arfau

Ni allwn werthu eitemau peryglus am resymau iechyd a diogelwch a chyfreithiol.


Arall

 • Eitemau cemegol
 • Unrhyw feddyginiaethau
 • Eitemau sy'n gysylltiedig ag ysmygu, gan gynnwys blychau llwch
 • Poteli dŵr poeth
 • Unrhyw ddyfeisiau nwy neu betrol
 • nwyddau ymolchi a chosmetig agored
 • Bwyd neu nwyddau darfodus
 • Cynhyrchion ffug
 • Gwisgoedd o'r Fyddin gydag enwau neu wisgoedd gan gwmnïau â brand
 • Cerbydau modur neu ddarnau ceir
 • Deunydd hynod sarhaus a/neu wahaniaethol