Gwirfoddoli i Ambiwlans Awyr Cymru

Mae ein gwirfoddolwyr yn rhan annatod o Ambiwlans Awyr Cymru; maent yn darparu gwybodaeth ychwanegol, sgiliau a chymorth parhaus sy'n cefnogi'r Elusen ar draws ein swyddogaethau, drwy fynd i ddigwyddiadau codi arian yn y gymuned, helpu yn ein siopau neu weithredu fel Ymddiriedolwyr.

Ni fyddai'n bosibl i ni ddarparu ein gwasanaethau achub bywydau heb ein gwirfoddolwyr, ac rydym yn siŵr y byddwch yn mwynhau eich amser gyda ni ni waeth pa ddull o'n helpu y byddwch yn ei ddewis.


.

.

.

"Ein gwirfoddolwyr yw asgwrn gefn a chalon ein Helusen. Maent yn ein helpu i gyflawni ein hamcanion ac maent yn hanfodol i'r gwaith o godi'r arian sy'n ein galluogi i achub bywydau ledled Cymru.

Rydym yn falch o weithio gyda thîm o wirfoddolwyr amrywiol sy'n dod ag ystod eang o sgiliau a phrofiad ac sy'n ein helpu i wneud ein gwaith hollbwysig.

Gobeithio y byddwch yn mwynhau eich amser gyda ni, y bydd y gwaith yn rhoi boddhad i chi, ac y byddwch yn teimlo eich bod yn aelod o dîm ymroddedig."

.

.

.


Annwyl Ffrindiau,

Rydym yn byw mewn cyfnod na welwyd ei debyg o’r blaen, lle mae cyfyngiadau neu effeithiau feirws COVID-19 yn effeithio ar bawb.

Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn ymrwymedig i ddarparu gwasanaeth achub bywydau i'r wlad gyfan.

Ni allwn wneud hyn heboch chi, ein grŵp ffyddlon o wirfoddolwyr.

Yn ystod y cyfnod ansicr hwn, hoffwn ddiolch i chi am eich cefnogaeth barhaus. Mae eich cyfraniadau wedi helpu i gefnogi'r cenadaethau sy’n achub bywydau y mae criwiau ein hofrenyddion wedi’u darparu ers nifer o flynyddoedd.

Yn unol â chanllawiau'r llywodraeth, rydym wedi gorfod gwneud y penderfyniad anodd i ohirio digwyddiadau codi arian awyr agored a chau ein siopau am y tro.

Nid oedd y penderfyniad hwn yn un hawdd, ac rydym yn hollol ymwybodol o'r effaith y mae hyn wedi'i chael ar eich gwaith gwirfoddoli.

Gallwch fod yn dawel eich meddwl y byddwn yn dychwelyd i’n gweithgarwch codi arian arferol cyn gynted ag y bydd yn ddiogel i ni wneud hynny.

Wrth gwrs, rydym yn parhau i gefnogi gwaith meddygol hanfodol criwiau ein hofrenyddion, sy’n dal i ymateb i alwadau yn ystod y pandemig.

Yn y cyfamser, cadwch mewn cysylltiad â’ch newyddion a'ch diweddariadau. Cysylltwch â mi yn [email protected] neu eich rheolwr siop neu gydlynydd perthnasol.

Anfonwch eich manylion cyswllt atom hefyd – yn enwedig eich cyfeiriad e-bost – er mwyn sicrhau bod gennym y wybodaeth ddiweddaraf ar eich cyfer pan fydd angen i ni gysylltu â chi.

I gloi, rydym yn dymuno iechyd da i chi a'ch anwyliaid ac rydym yn gobeithio eich gweld yn fuan iawn.