Cyhoeddwyd: 21 Mawrth 2024

Cynhaliodd Radnor Twurzels noson bwdin lwyddiannus a gododd swm anhygoel o £3,820 ar gyfer elusen sy'n achub bywydau.

Yn ogystal â llawer o bwdinau blasus yn cael eu gweini, gwnaeth y digwyddiad gynnwys perfformiad a raffl i helpu Ambiwlans Awyr Cymru.

Daw Radnor Twurzels o ardal Rhaeadr Gwy ac maent yn perfformio amrywiaeth o ganeuon comedi ar gyfer cabare.

Cafodd y digwyddiad codi arian, ym Mhantydwr, ei drefnu gan aelod yr oedd angen help Ambiwlans Awyr Cymru arno.

Caiff yr elusen ei hariannu gan bobl Cymru, ac mae'n dibynnu'n gyfan gwbl ar roddion elusennol i godi £11.2 miliwn bob blwyddyn er mwyn cadw'r hofrenyddion yn yr awyr a'r cerbydau ymateb cyflym ar y ffordd ledled Cymru.

Mae Ambiwlans Awyr Cymru wedi ymateb i fwy na 48,000 o alwadau ac rydym ar gael 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn.

Dyma'r tro cyntaf i Radnor Twurzels a'u ffrindiau gasglu arian ar gyfer yr elusen sy'n achub bywydau a phan gawsant y syniad, roeddent wedi gobeithio codi £1,500. Roeddent yn falch iawn o'r swm y gwnaethant ei godi mewn un noson ar gyfer yr achos.

Dywedodd Gareth Price o Radnor Twurzels: “Roeddem am godi arian gan fod angen y gwasanaeth ar un o'n haelodau a heb Ambiwlans Awyr Cymru, efallai na fyddai wedi goroesi.

“Roedd y noson ar ffurf cyngerdd, gydag aelodau eraill o'r teulu a ffrindiau yn cymryd rhan. Gwnaethom gynnal raffl a chawsom wobrau anhygoel wedi'u rhoi i ni gan sawl busnes lleol ac unigolion, a chawsom hefyd nifer mawr o bwdinau cartref gan ffrindiau.”

Mae elusen Ambiwlans Awyr Cymru yn cael ei harwain gan feddygon ymgynghorol, ac mae'n mynd â thriniaethau o safon ysbyty at y claf ac, os oes angen, yn ei drosglwyddo'n uniongyrchol i'r ysbyty mwyaf priodol ar gyfer ei salwch neu ei anaf. I'r claf, gall hyn arbed oriau o gymharu â gofal safonol ac mae'n cynyddu'r tebygolrwydd y bydd yn goroesi ac yn gwella'n gynnar yn sylweddol.

Darperir y gwasanaeth drwy bartneriaeth unigryw rhwng y Trydydd Sector a'r Sector Cyhoeddus. Mae’r Gwasanaeth Casglu a Throsglwyddo Meddygol Brys (EMRTS) yn darparu meddygon ymgynghorol ac ymarferwyr gofal critigol hynod fedrus gan y GIG sy’n gweithio ar gerbydau’r Elusen.  

Dywedodd Laura Coyne, Rheolwr Codi Arian Cymunedol Ambiwlans Awyr Cymru: “Llwyddodd Radnor Twurzels a'u ffrindiau gynnal digwyddiad codi arian llwyddiannus dros ben ar gyfer ein hachos, ar ôl i feddygon yr elusen gynorthwyo mab un o'r aelodau.  Maent yn bersonol yn gwybod pa mor bwysig yw ein gwasanaeth ac mae'n hyfryd clywed eu bod am godi arian i ddangos eu gwerthfawrogiad.

“Cododd y digwyddiad swm anhygoel o £3,820 ar gyfer Ambiwlans Awyr Cymru mewn un noson yn unig! Yn ôl pob sôn, roedd hi'n noson ardderchog a gwnaeth pawb a aeth i'r digwyddiad fwynhau'n fawr. Diolch i bawb a gymerodd ran, a aeth i'r digwyddiad, a bobodd bwdinau blasus neu a roddodd wobrau ar gyfer y raffl. Rydych i gyd wedi chwarae rhan wrth ein helpu i barhau i wasanaethu pobl Cymru ac achub bywydau.”