Cyhoeddwyd: 18 Ebrill 2024

Mae Staff Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro wedi rhoi ffedogau ymlaen yn hytrach na'u sgrybs er mwyn helpu i godi arian ar gyfer Elusen Ambiwlans Awyr Cymru.

Gwnaeth un o'r sefydlwyr, Ruth Stone, sy'n Nyrs Datblygu Ymarfer Proffesiynol ymuno â chydweithwyr ledled y ddwy adran niwrowyddoniaeth ym Mhrifysgol Athrofaol Cymru ac Ysbyty Llandochau.

Gwnaethant lwyddo i godi dros £500 ar ôl cynnig dau ddigwyddiad Coffi a Chacen ym mis Mawrth.

Dywedodd Ruth: "Yn anffodus mae ein tîm gofal uchel ar ein huned gofal uchel yn gorfod gweld yr ambiwlansiau awyr yn aml wrth iddynt gludo cleifion brys.

"Pan fyddwn yn eu gweld, maent yn broffesiynol, yn garedig ac yn gwrtais bob amser – maent yn gwneud gwaith gwych."

Mae cyswllt personol â'r gwasanaeth drwy ddau aelod o staff. Mae Carly Simpson, y nyrs arweiniol yn briod i Steffan Simpson, un o Ymarferwyr Gofal Critigol y gwasanaeth.Roedd angen cymorth yr ambiwlans awyr ar blentyn aelod o staff hefyd.

Mae Elusen Ambiwlans Awyr Cymru yn dibynnu ar roddion y cyhoedd i godi'r £11.2 miliwn sydd ei angen bob blwyddyn i gadw'r hofrenyddion yn yr awyr a'r cerbydau ymateb cyflym ar y ffordd.

Ychwanegodd Ruth: "Rwy'n meddwl bod llawer ohonom wedi ein synnu o weld faint o arian sydd angen ei godi er mwyn sicrhau bod y bobl hyn yn gallu cyflawni eu swyddi yn yr awyr."

Cynhaliwyd y digwyddiad cacennau cyntaf ym Mhrifysgol Athrofaol Cymru ar Ddydd Gŵyl Dewi ac roedd Ruth yn falch iawn o'r ymateb gan y staff. Bu'n rhaid iddi newid ei chynlluniau a dechrau ychydig ynghynt oherwydd bod cymaint o alw.

Dywedodd: "Roedd ychydig o sŵn yn mynd ymlaen gyda rhai o'r staff yn ceisio cael y pethau da, cyn i bawb arall gyrraedd.

"Ond gyda phedwar neu bum pobydd - roeddent yn fwy na pharod i gyflenwi cacennau. Gwnaeth un o'n merched gacen gwlith lemwn, cacen goffi a chacen cnau Ffrengig a thua 30 o gacennau bach. Felly roedd hynny'n anhygoel."

Nid yn unig y gwnaeth y digwyddiad lwyddo i godi arian, ond hefyd llwyddodd i hyrwyddo cydweithrediad ac annog ymarfer adeiladu tîm. Dywedodd Ruth: "Mae'n drît oherwydd mae nyrsys wrth eu boddau â chacennau. Does dim ond angen i chi sôn bod yna gacennau a bydd pedwar ward yn dod yno ar ras."

Cynhaliwyd yr ail ddigwyddiad yn Ysbyty Llandochau ar 20 Mawrth ac roedd y cleifion a'r perthnasau yn rhan ohono hefyd. Dywedodd Ruth: "Roedd y cacennau yn cael eu gwerthu mor gyflym ar un adeg, fel nad oedd gennym y cyfle i wneud coffi hyd yn oed!

"Roedd rhai o'r perthnasau mor hael ac yn rhoi rhodd i ni yn unig.

Mae elusen Ambiwlans Awyr Cymru yn cael ei harwain gan feddygon ymgynghorol, ac mae'n mynd â thriniaethau o safon ysbyty at y claf ac, os oes angen, yn ei drosglwyddo'n uniongyrchol i'r ysbyty mwyaf priodol ar gyfer ei salwch neu ei anaf. I'r claf, gall hyn arbed oriau o gymharu â gofal safonol ac mae'n cynyddu'r tebygolrwydd y bydd yn goroesi ac yn gwella'n gynnar yn sylweddol. 

Darperir y gwasanaeth drwy bartneriaeth unigryw rhwng y Trydydd Sector a'r Sector Cyhoeddus. Mae’r Gwasanaeth Casglu a Throsglwyddo Meddygol Brys (EMRTS) yn darparu meddygon ymgynghorol ac ymarferwyr gofal critigol hynod fedrus gan y GIG sy’n gweithio ar gerbydau’r Elusen.

Codwyd cyfanswm o £514 ar gyfer y gwasanaeth sy'n achub bywydau o'r ddau ddigwyddiad.

Aeth Ruth ymlaen i ddweud: "Rhwng y ddau safle, gwnaethom godi cyfanswm o £514, ac er nad yw hynny'n swm anferthol, gwnaethom ragori ar ein targed o £100 ac mae hynny'n deimlad arbennig i ni."

Dywedodd Mark Stevens, Pennaeth Codi Arian Ambiwlans Awyr Cymru: "Am ymdrech tîm anhygoel!

Mae'n cymryd llawer o waith paratoi i wneud cynifer o gacennau ac eiliadau yn unig i bawb eu bwyta, ond bydd y gwaith caled yn gwneud gwahaniaeth sy'n achub bywydau.

"Rydym yn dibynnu ar ddigwyddiadau llawn hwyl fel hyn, a bydd pob ceiniog yn gwneud gwahaniaeth i'r rhai y mae angen gofal critigol arnynt.

"Diolch yn fawr i'r pobwyr, i'r holl ddarparwyr gofal iechyd ac i'r cleifion a'r perthnasau caredig sydd wedi rhoi arian i'n helusen sy'n achub bywydau.