O dan gyfraith diogelu data’r DU, mae hawliau gennych dros y wybodaeth bersonol yr ydym yn dal amdanoch. Rydym wedi eu crynhoi isod.

Os hoffech gysylltu gyda ni am eich data a’ch hawliau, e-bostiwch [email protected] os gwelwch yn dda neu ysgrifennwch at: Diogelu Data, Ambiwlans Awyr Cymru, Tŷ Elusen, Ffordd Angel, Llanelli Gate, Dafen. SA14 8LQ.

Noder os gwelwch yn dda fod nifer o eithriadau yn perthyn i’r hawliau yma ac ni fydd pob hawl yn berthnasol ym mhob un o’r amgylchiadau. Am fwy o fanylion, rydym yn argymell eich bod yn ymgynghori gyda’r canllawiau sydd wedi eu cyhoeddi gan reoleiddiwr diogelu data'r DU, sef - Swyddfa’r Comisinydd Gwybodaeth- dolen allanol.

-

Hawl i gael mynediad at eich gwybodaeth bersonol

Mae’r hawl gennych i wneud cais i weld y data personol sydd gennym amdanoch. Mae’r hawl gennych hefyd i wneud cais am y wybodaeth yr ydym yn dal amdanoch, a byddwn yn darparu hyn i chi oni bai bod eithriadau cyfreithiol yn berthnasol.

Os ydych am gael mynediad at eich gwybodaeth, danfonwch ddisgrifiad o’ch gwybodaeth yr ydych am weld drwy gyfrwng e-bost neu yn y post gan ddefnyddio’r manylion cyswllt Diogelu Data sydd i’w gweld isod.

-

Yr hawl i gywiro gwybodaeth bersonol anghywir

Mae’r hawl gennych i sicrhau bod unrhyw wybodaeth anghywir neu anghyflawn sydd gennym amdanoch yn cael ei gywiro. Os ydych yn credu bod y wybodaeth sydd gennym amdanoch yn anghywir neu anghyfiawn, yna cysylltwch gyda ni gan ddefnyddio’r manylion a byddwn yn ymchwilio a, lle bo’n berthnasol, yn cywiro unrhyw wybodaeth anghywir.

-

Yr hawl i gyfyngu’r defnydd a wneir o’ch gwybodaeth bersonol

Mae’r hawl gennych i ofyn i ni gyfyngu’r gwaith a wneir o brosesu ychydig neu’ch holl wybodaeth yn y sefyllfaoedd canlynol: os yw ychydig o’r wybodaeth sydd gennym amdanoch yn anghywir; nid oes hawl gyfreithiol gennym i’w ddefnyddio; mae angen i chi adfer eich gwybodaeth er mwyn i chi gyflwyno, arfer neu amddiffyn hawl gyfreithiol; neu os ydych yn credu fod eich preifatrwydd yn bwysicach na’r budd cyfreithlon sydd gennym i ddefnyddio eich gwybodaeth at ddiben penodol ac rydych wedi gwrthwynebu ein bod yn gwneud hynny.

-

Yr hawl i ddileu eich gwybodaeth bersonol

Efallai y byddwch yn gofyn i ni ddileu ychydig neu’ch holl wybodaeth bersonol, ac mewn achosion penodol, ac yn amodol ar eithriadau penodol, mae’r hawl gennych i ofyn i ni wneud hyn.

-

Yr hawl i sicrhau cludadwydedd eich data

Mewn amgylchiadau personol, os ydym yn prosesu eich gwybodaeth bersonol, efallai y byddwch yn gofyn i ni ddarparu’r wybodaeth i chi neu ddarparwr gwasanaeth arall mewn fformat y mae modd i beiriant ei ddarllen. Mae hyn yn cynnwys data sydd yn cael ei brosesu yn seiliedig ar eich caniatâd, neu er mwyn cytuno neu weithredu cytundeb gyda chi, ac mae’r prosesu yn cael ei wneud mewn ffyrdd awtomatig.

Yr hawl i wrthwynebu’r defnydd o’ch gwybodaeth bersonol

Os ydym yn prosesu eich gwybodaeth bersonol yn seiliedig ar ein buddion cyfreithlon, mae’r hawl gennych i wrthwynebu ein bod yn defnyddio eich data.

Os ydym yn prosesu eich data at ddibenion marchnata uniongyrchol, byddwn yn stopio prosesu eich gwybodaeth at y dibenion yma cyn gynted ag sydd yn rhesymol ymarferol.

-

Mae modd i chi arfer eich hawliau i wrthwynebu drwu ebostio neu ysgrifennu atom gan ddefnyddio y manylion cyswllt Diogelu Data uchod. Efallai y byddwn angen gwybodaeth bellach/neu brawf o’ch hunaniaeth.Byddwn yn ceisio ymateb yn llawn i’r holl geisiadau o fewn mis o dderbyn y cais; fodd bynnag, os nad yw hyn yn bosib, bddwn yn ysgrifennu atoch er mwyn esbonio pam.