Mae dyn o Geredigion wedi codi bron £2,000 i Ambiwlans Awyr Cymru i ddiolch i'r criwiau a hedfanodd i'w helpu ef a'i frawd yng nghyfraith ar ôl iddynt gael damwain yn 2014.

Bu Jason Jarrams o Lwynycelyn mewn damwain traffig ffordd y tu allan i Lanarth, a bu'n rhaid iddo ef a'i frawd yng nghyfraith, Jordan Wilson, gael eu torri allan o'r car.

Anfonwyd dau ambiwlans awyr i'r lleoliad a chafodd y ddau glaf driniaeth gan feddygon Ambiwlans Awyr Cymru. Cludwyd Jordan i Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd mewn hofrennydd oherwydd yr anafiadau i'w ben, ac aeth Jason i'r ysbyty mewn ambiwlans ffordd. Credir mai Jordan oedd claf cyntaf Ambiwlans Awyr Cymru i gael anesthetig cyffredinol ar ochr y ffordd.

Fel diolch – rhoddodd Jason, 34, yr her enfawr iddo'i hun o redeg Hanner Marathon Caerdydd er budd yr Elusen sy'n achub bywydau, wrth iddo golli pwysau.

Dywedodd Jason, sydd bellach yn byw yn Llangeler: “Rwyf wedi rhedeg Hanner Marathon Caerdydd er budd yr ambiwlans awyr oherwydd buom yn ddigon anffodus i fod angen eu gwasanaethau a daeth yr hofrenyddion anhygoel gyda'r criwiau gorau i safle ein damwain traffig ffordd. Cafodd fy mrawd yng nghyfraith ofal meddygol helaeth ar ochr y ffordd gan fod ganddo ddisgiau o'u lle yn ei gefn, asennau wedi'u torri, soced llygad wedi torri a llu o doriadau a chleisiau. Roeddwn i wedi torri fy ffibwla a thibia ac roedd angen llawdriniaeth i'w cywiro, ac roeddwn wedi torri dwy asen ar y sternwm.”

Treuliodd Jason 11 diwrnod yn yr ysbyty a chafodd Jordan ei ryddhau ar ôl pedwar diwrnod. Dywedodd Jason: “Cafodd Jordan ei hedfan i Ysbyty Athrofaol Cymru oherwydd yr anafiadau i'w ben, a chyrhaeddodd yno mewn llai na hanner awr yn yr ambiwlans awyr, sy'n anghredadwy.

“Mae'r gwasanaeth hwn yng Nghymru yn gwbl hanfodol er mwyn gallu cyrraedd ardaloedd anghysbell ac mae'r cyflymder y gall y claf gyrraedd yr ysbyty arbenigol gofynnol yn hanfodol. Mae pob eiliad yn cyfrif ac rwy'n falch o ddeud y gallwn ddibynnu ar Ambiwlans Awyr Cymru.”

Ar ôl y ddamwain, collodd Jason chwe stôn, sy'n anhygoel, ac yna trodd ei olygon at gwblhau hanner marathon rhithwir Caerdydd, a llwyddodd i wneud hynny mewn 2 awr 25 munud.

Ychwanegodd: “Cytunodd dau ffrind i redeg gyda mi a llwyddais i'w gwblhau mewn amser da iawn ac roedd yn eithaf hawdd. Mae'r ddau arall a gymerodd ran gyda mi gystal ag athletwyr bron gan fod un newydd ymddeol o chwarae rygbi ac mae'r llall yn hyfforddi i nofio'r Sianel ar gyfer elusen eleni. Llwyddais i gydredeg gyda nhw a mwynheais yn fawr.”

Mae Jason yn ddiolchgar i bawb a gyfrannodd at ei ddigwyddiad codi arian neu a'i cefnogodd gyda'i hyfforddiant neu yn ystod hanner marathon rhithwir Caerdydd a hanner marathon diweddar Caerdydd. Rhedodd y ras olaf ar ei ben ei hun.

Dywedodd y gweithredwr cyfleustodau: “Rwyf wedi cael cefnogaeth wych gan bawb, ac mae fy mhartner wedi bod yno i mi bob cam o'r ffordd gan gefnogi'r hyn rwy'n ei wneud a gwrando arna i'n cwyno am fy sesiynau hyfforddi gwael. Mae fy nheulu wedi bod yn wych a daeth fy mam, fy chwaer a'm partner i Gaerdydd ar gyfer y digwyddiad i'm gweld i'n cychwyn ac yn gorffen. Yn ôl y sôn, roedd yn emosiynol iawn iddynt fy ngweld yn cwblhau'r digwyddiad yr oeddwn wedi sôn cymaint amdano ers dros flwyddyn.”

Dathlodd elusen Ambiwlans Awyr Cymru ei phen-blwydd yn 21 oed ar Ddydd Gŵyl Dewi 2022. Gan fod yr Elusen bellach yn gweithredu 24/7, mae angen iddi godi £8 miliwn y flwyddyn i gadw ei hofrenyddion brys yn yr awyr a chadw ei Cherbydau Ymateb Cyflym ar y ffordd.

Hwylusodd cyflogwr Jason gyfraniad o £1,000 o gronfa elusen a sefydlwyd gan sylfaenydd y cwmni, ac ychwanegodd: “Allwn i ddim credu'r peth ac mae gen i barch mawr at y cwmni rwy'n gweithio iddo am wneud hyn.”

Dywedodd Katie Macro, Rheolwr Ymgyrchoedd Ambiwlans Awyr Cymru: “Mae bob amser yn galonogol clywed straeon cyn-gleifion sy'n penderfynu codi arian i'r Elusen ar ôl iddynt gael profiad o ba mor hanfodol yw ein gwasanaeth. Diolch yn fawr i Jason am gwblhau Hanner Marathon Caerdydd er budd ein Helusen sy'n achub bywydau ac i bawb, yn enwedig ei gyflogwyr, a fu'n ei gefnogi i godi arian ac ar ei daith i golli pwysau. Bydd rhoddion fel hon yn ein helpu i barhau i wasanaethu pobl Cymru pan fydd arnynt ein hangen fwyaf, boed hynny yn yr awyr neu drwy ein cerbydau ymateb cyflym. Rydym yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth yn fawr iawn.”

Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn cynnig gofal critigol uwch a chaiff ei ddisgrifio'n aml fel ‘Adran Achosion Brys sy'n Hedfan’. Mae'r meddygon ymgynghorol a'r ymarferwyr gofal critigol yn fedrus iawn, ac yn cario rhai o'r offer meddygol mwyaf arloesol yn y byd. Mae ganddynt y gallu i drallwyso gwaed, rhoi anesthesia a chynnal llawdriniaethau brys ar safle'r digwyddiad, cyn hedfan y claf yn uniongyrchol i gael gofal arbenigol.

Mae dal cyfle i gefnogi Jason drwy roi arian drwy ei dudalen Just Giving Jason Jarrams.