Mae dwy chwaer o Lanrug wedi codi £246 i Ambiwlans Awyr Cymru ar ôl i feddygon yr Elusen achub bywyd eu cyfnither Cara Owen.

Yn ystod noson gornest crefft ymladd, aeth Erin ac Efa Pritchard o amgylch y gynulleidfa â bwced casglu am bedair awr yn siarad â phobl ac yn gofyn iddynt gyfrannu at y gwasanaeth achub bywyd 24/7.

Ym mis Medi 2019, dioddefodd Cara, sy'n gic-focsiwr o Gaernarfon, hematoma darostyngol acíwt (clot gwaed ar yr ymennydd sy'n bygwth bywyd) ar ôl ennill gornest gic-focsio amatur. Goroesodd yn dilyn gofal brys gan feddygon yr Elusen Tracy Phipps ac Ian Thomas, ac yn ddiweddarach, gosodwyd plât metel yn ei phen.

Mae Erin, 15 ac Efa, 13 yn hen gyfarwydd â chodi arian i wahanol elusennau. Bu'r chwiorydd yn cymryd rhan mewn amrywiol basiantau ledled y DU ers saith mlynedd ac mae eu gwaith fel rhan o hynny yn cynnwys codi arian.

Yn ystod y cyfyngiadau symud gwreiddiol yn 2020, cymerodd y merched ran mewn taith gerdded rithwir i fyny'r Wyddfa, a drefnwyd gan ddosbarthiadau ffitrwydd Habit, a helpodd i godi swm o ryw £2,500 i Ambiwlans Awyr Cymru.

Dywedodd Gemma, eu mam falch: “Roedd angen help brys Ambiwlans Awyr Cymru ar eu cyfnither mewn digwyddiad bocsio tebyg ac achubodd y meddygon ei bywyd. Roedd y merched am ddangos eu gwerthfawrogiad i'r elusen.

“Rwy'n falch iawn o'r holl waith elusennol maen nhw wedi'i wneud, sydd wedi codi dros £55,000.


Mae gwasanaeth brys Ambiwlans Awyr Cymru yn cynnig gofal critigol uwch a chaiff ei ddisgrifio'n aml fel ‘Adran Achosion Brys sy'n Hedfan’. Mae'r meddygon ymgynghorol a'r ymarferwyr gofal critigol yn fedrus iawn, ac yn cario rhai o'r offer meddygol mwyaf arloesol yn y byd. Mae ganddynt y gallu i drallwyso gwaed, rhoi anesthesia a chynnal llawdriniaethau brys ar safle'r digwyddiad, cyn hedfan y claf yn uniongyrchol i gael gofal arbenigol.   

Yn ddiweddar, cyflwynodd y merched sy'n ddisgyblion yn  Ysgol Syr Hugh Owen y siec i swyddog codi arian cymunedol Elusen Ambiwlans Awyr Cymru, Alwyn Jones, yn yr orsaf awyr yng Nghaernarfon.

Dywedodd Alwyn Jones: “Roedd yn bleser cwrdd ag Erin ac Efa wrth iddynt gyflwyno eu siec. Diolch am eich ymroddiad wrth godi arian ar gyfer Ambiwlans Awyr Cymru. Mae'r merched yn ifanc, ond maent yn ymwybodol o'r gwasanaeth hanfodol y mae Ambiwlans Awyr Cymru yn ei ddarparu i bobl Cymru, ar ôl i Cara gael gofal achub bywyd gan ein meddygon.

“Bydd casgliadau bwced fel y casgliad hwn yn ein helpu i godi'r £8 miliwn sydd ei angen bob blwyddyn i gadw ein hofrenyddion brys yn yr awyr a chadw ein cerbydau ymateb cyflym ar y ffordd. Diolch Erin ac Efa am gefnogi ein Helusen. Rydym yn ei werthfawrogi'n fawr.”