Cyhoeddwyd: 12 Mehefin 2024

Mae cwpl sy'n rhedeg tafarn yn Aberdyfi yn gobeithio datblygu eu taith gerdded flynyddol ‘Slip to the Brit’ er budd Ambiwlans Awyr Cymru i fod yn ddigwyddiad mwy. 

Symudodd Gary a Seona Loveman, sy'n wreiddiol o Sussex, i Ogledd Cymru naw mlynedd yn ôl.

Roedd Seona, a fu'n ymweld â'r pentref yn rheolaidd fel plentyn ifanc (mae gwaith dyfrlliw yn y dafarn a gafodd ei baentio gan ei mam yn y 1960au), am greu digwyddiad i ddathlu harddwch y rhanbarth.

Dywedodd Seona: “Pan ddaethom yma am y tro cyntaf, roedd gennym far gwin yn Nhywyn. Yna, digwyddodd Covid a'r cyfnodau clo, a gwnaethom benderfynu symud i Aberdyfi a chymryd drosodd y Britannia Inn. 

“Pan wnaethom adael, byddai pobl yn dweud ‘o na, bydd yn rhaid i ni gerdded ar hyd y traeth nawr i ddod atoch i gael cwrw.’

“A dyna roddodd y syniad i mi. Meddyliais, beth am greu digwyddiad sy'n dechrau yn Nhywyn, ac yn dod i ben yn ein pentref, a gwneud rhywbeth da hefyd, gan godi arian ar gyfer elusen.

“Yr ambiwlans awyr yw'r elusen fwyaf, sy'n berthnasol i bawb. Mae'n addas i bob mathau o bobl, waeth beth yw eich oedran, a waeth beth yw eich lefel iechyd neu ffitrwydd. Efallai y bydd ei hangen arnoch un diwrnod.”

Ychwanegodd: “Gall damwain ddigwydd i unrhyw un, ar unrhyw adeg, ac mae'r elusen mor berthnasol yn ein hardal oherwydd nifer yr ymwelwyr sy'n dod yma.

“Mae'n hynod bwysig bod cleifion sydd wedi'u hanafu'n ddifrifol neu'n sâl yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt, ac mae'r tîm ambiwlans awyr yn rhoi'r cymorth hwnnw sy'n achub bywydau.”

Mae elusen Ambiwlans Awyr Cymru yn cael ei harwain gan feddygon ymgynghorol, ac mae'n mynd â thriniaethau o safon ysbyty at y claf ac, os oes angen, yn ei drosglwyddo'n uniongyrchol i'r ysbyty mwyaf priodol ar gyfer ei salwch neu anaf. 

Darperir y gwasanaeth drwy bartneriaeth unigryw rhwng y Trydydd Sector a'r Sector Cyhoeddus. Mae’r Gwasanaeth Casglu a Throsglwyddo Meddygol Brys (EMRTS) yn darparu meddygon ymgynghorol ac ymarferwyr gofal critigol hynod fedrus o'r GIG sy’n gweithio ar gerbydau’r Elusen.

Mae Seona yn dweud ei bod “mor bwysig cefnogi gwaith yr ambiwlans awyr a gobeithio y gall ein digwyddiad blynyddol chwarae rhan wrth godi ymwybyddiaeth o waith yr elusen sy'n achub bywydau.”

Cafodd y digwyddiad eleni ei gynnal ddydd Sadwrn 3 Mai, a chafodd pobl eu hannog i ddod â'u cŵn neu i wisgo gwisg ffansi.

Dywedodd Seona: “Mae'r elfen gwisgo i fyny wedi bod yn boblogaidd iawn! Mae'n ymddangos bod llawer o ddynion yn mwynhau gwisgo i fyny mewn dillad lliwgar a llachar i redeg o gwmpas mewn mannau cyhoeddus.

“Gwnaethom hefyd greu ffilm, ac roedd y deunydd drôn yn hyfryd. Mae wir yn dangos pa mor hardd yw'r rhanbarth hwn. Mae gennym harbwr hyfryd, traeth hir, a chlwb golff – y trydydd gorau yng Nghymru!”

Mae'r Lovemans yn parhau i godi arian. Dywedodd Seona: “Pan fydd pobl yn cofrestru ar-lein, maent yn talu £10.00. Rydym hefyd yn tueddu i gael rhoddion ychwanegol yn yr wythnosau ar ôl y digwyddiad.

“Felly, ar y diwrnod, mae'n debygol y bydd pob unigolyn yn dod â 3 neu 4 aelod o'r teulu neu ffrind a fydd hefyd yn rhoi arian yn y bwcedi neu'r tuniau casglu.

“Roedd un dyn; a oedd wedi cael ei ffrindiau i'w noddi yn unigol, a daeth ar y diwrnod gyda £250.”

Ychwanegodd: “Bydd pobl yn galw heibio'r bar ac yn dweud ‘Doeddwn i ddim yma, ond dyma £50 neu beth bynnag y gallant ei fforddio. Mae pobl eisiau helpu, ac mae'n hawdd iddynt wneud hynny gan eu bod wedi cael diwrnod da.”

Mae'n boblogaidd iawn, a dywedodd Seona: “Rwyf wedi clywed pobl yn dweud yn barod, pryd fyddwch chi'n gwneud hyn eto y flwyddyn nesaf? A oes gennym ddyddiad eto ar gyfer y tro nesaf? 

“Byddwn yn gwneud hyn eto ar gyfer yr elusen ambiwlans awyr. Felly, bydd ar ddydd Sadwrn 3 Mai 2025, gan fod hynny yn ystod y tymor.”

Mae'n rhaid i Elusen Ambiwlans Awyr Cymru godi £11.2 miliwn y flwyddyn i gadw ein hofrenyddion yn yr awyr a chadw ein Cerbydau Ymateb Cyflym ar y ffordd – mae rhoddion a digwyddiadau codi arian yn allweddol o ran cynnal y gwasanaeth.

Dywedodd Seona: “Mae'n deimlad gwych gallu helpu tuag at y costau rhedeg, a hoffwn godi mwy. Oherwydd mae'n amlwg nad yw £3,000 yn cael yr hofrennydd oddi ar y tir ac rwy'n gwerthfawrogi'r costau mawr sydd dan sylw. A byddai'n hyfryd cael digwyddiad mwy y flwyddyn nesaf. 

“Mae gen i uchelgais iddo dyfu'n ddigwyddiad carnifal/gŵyl go iawn dros benwythnos. Gwnaethom gynnal y cyntaf er mwyn ennyn diddordeb, ac yn bwysicach fyth, i ennill ymddiriedaeth yr awdurdodau drwy ddangos fy mod yn gallu rhedeg digwyddiad. 

“Eleni oedd cam dau, rhoi cyhoeddusrwydd iddo a dangos ei fod yn ddigwyddiad llawn hwyl, fel carnifal.”

Dywedodd Elaine Orr, Rheolwr Codi Arian Gogledd-orllewin Cymru: “Rydym yn ddiolchgar iawn i Seona a Gary am godi miloedd ar gyfer ein gwasanaeth sy'n achub bywydau. Mae'n wych gweld eu bod yn defnyddio'r digwyddiad hwn i helpu i roi sbotolau ar Aberdyfi a Thywyn. Mae ganddynt olygfeydd gwych a gobeithio y bydd hyn yn denu mwy o ymwelwyr i'r ardal bob mis Mai.

“Hefyd, diolch yn fawr i'r rhai a roddodd arian. Mae pob punt yn cyfrif – mae'n sicrhau y gallwn gadw ein hofrenyddion yn yr awyr a'n cerbydau ymateb cyflym ar y ffordd. Byddai'n wych gweld ‘Slip to the Brit’ yn tyfu ac rydym yn dymuno pob llwyddiant i'r trefnwyr a'r pentrefwyr, wrth iddynt geisio codi cymaint o arian â phosibl ar gyfer ein helusen.”