Cyhoeddwyd: 20 Mehefin 2024

Mae'r cyn chwaraewr rygbi rhyngwladol dros Gymru a'r Llewod, James Hook, wedi llwyddo i gwblhau'r daith cerdded 100 milltir mewn pum diwrnod ar gyfer Ambiwlans Awyr Cymru.

 

Mae 'Hooky's Hike' wedi codi dros £5,000 hyd hyn ar gyfer yr elusen sy'n achub bywydau, ac sy'n agos at galon James.

 

Mae gan James, o Bort Talbot, gysylltiad personol ag Ambiwlans Awyr Cymru ar ôl iddynt achub bywyd ei fab hynaf, Harrison, ac felly daeth yn llysgennad i'r gwasanaeth sy'n achub bywydau yn ôl yn 2021. 

 

Ar ôl gweld apêl yr Elusen am gefnogwyr i ymuno â 'Cerdded Cymru', yr ymgyrch flynyddol, sy'n cyd-daro â charreg filltir yr Elusen yn nodi 50,000 o alwadau, penderfynodd ymgymryd â'i fersiwn ei hun - Hooky's Hike. 

 

Cerddodd James 100 milltir dros gyfnod o bum diwrnod fel rhan o Hooky's Hike er mwyn 'codi ymwybyddiaeth ac arian' i'r Elusen. Dechreuodd James ei her yn Ninbych y Pysgod a cherdded ar hyd yr arfordir at ei leoliad terfynol yn y Mwmbwls, Abertawe.

 

Ar hyd y daith, ymunodd cefnogwyr â James, yn ogystal â staff a meddygon Ambiwlans Awyr Cymru.

 

Dywedodd James Hook: "Mae Elusen Ambiwlans Awyr Cymru yn agos iawn at fy nghalon, yn ogystal â chalon fy nheulu. Ar y diwrnod y gofynnais i Kim fy ngwraig i fy mhriodi, hedfanodd yr ambiwlans draw i helpu fy mab a oedd yn faban bach ar y pryd. Maent ar fin nodi 50,000 o alwadau, ac mae fy mab yn un ohonynt. 

 

“Rwyf wedi bod yn llysgennad ers ychydig o flynyddoedd erbyn hyn, ac roedd hyn yn gyfle i mi roi rhywbeth yn ôl drwy godi ymwybyddiaeth ac arian.

 

Mae'r Elusen yn gobeithio y bydd her epig James yn annog cefnogwyr i gymryd rhan yn nigwyddiad Cerdded Cymru eu hunain er mwyn cefnogi'r Elusen. 

 

Mae Cerdded Cymru yn ymgyrch flynyddol sy'n galluogi cyfranogwyr i godi arian drwy gerdded, loncian neu redeg pellteroedd gwahanol bob blwyddyn. Eleni, er mwyn nodi'r garreg filltir arbennig hon, mae'r Elusen yn gofyn i gefnogwyr gerdded, rhedeg neu loncian 50 milltir yn ystod mis Mehefin. 

 

Roedd James, a chwaraeodd chwe gwaith i'r Llewod yn ystod y daith o amgylch De Affrica yn 2009, ac a enillodd 81 o gapiau i Gymru, wrth ei fodd bod y cyhoedd wedi ei gefnogi drwy gydol yr her. Cyrhaeddodd ei darged o £5,000, ac mae wedi codi swm anhygoel o £5,770 erbyn hyn.

 

Ceisiodd James am gynllun noddi, a derbyniodd gefnogaeth hael gan LCV Group ac Owens Group. 

 

Aeth James ymlaen i ddweud: "Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi fy nghefnogi hyd hyn, ac i fy mhrif noddwyr, LCV Group ac Owens Group am alluogi i'r digwyddiad fynd yn ei flaen." 

 

Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn gweithredu 24/7 ledled Cymru, ac mae angen iddi godi £11.2 miliwn bob blwyddyn er mwyn cadw ei hofrenyddion yn yr awyr a'i cherbydau ymateb cyflym ar y ffordd.  

 

Dywedodd Mark Stevens, Pennaeth Codi Arian Ambiwlans Awyr Cymru:  "Llongyfarchiadau enfawr i James am gwblhau Hooky's Hikes, sy'n gyflawniad anhygoel. Nid yn unig y cwblhaodd daith gerdded 100 milltir, mewn cyfnod o bum diwrnod yn yr haul a'r glaw, mae hefyd wedi codi dros £5,000 ar gyfer ein hachos sy'n achub bywydau. Helpodd Hooky's Hike i godi ymwybyddiaeth ac arian hanfodol ar gyfer yr elusen. Mae gan James brofiad uniongyrchol o'r gwaith hanfodol y mae ein helusen yn ei wneud 24/7 i bobl Cymru.  

 

“Bydd ymgyrchoedd i godi arian fel un James yn sicrhau y gallwn barhau i wasanaethu pobl Cymru pan fydd ein hangen arnynt fwyaf - fel pan oedd angen Ambiwlans Awyr Cymru ar Harrison. Diolch i bawb a gefnogodd James, rydym wir yn gwerthfawrogi."

  

Mae elusen Ambiwlans Awyr Cymru yn cael ei harwain gan feddygon ymgynghorol, ac mae'n mynd â thriniaethau o safon ysbyty at y claf ac, os oes angen, yn ei drosglwyddo'n uniongyrchol i'r ysbyty mwyaf priodol ar gyfer ei salwch neu anaf. I'r claf, gall hyn arbed oriau o gymharu â gofal safonol ac mae'n cynyddu'r tebygolrwydd y bydd yn goroesi ac yn gwella'n gynnar yn sylweddol.   

 

Darperir y gwasanaeth drwy bartneriaeth unigryw rhwng y Trydydd Sector a'r Sector Cyhoeddus. Mae’r Gwasanaeth Casglu a Throsglwyddo Meddygol Brys (EMRTS) yn darparu meddygon ymgynghorol ac ymarferwyr gofal critigol hynod fedrus o'r GIG sy’n gweithio ar gerbydau’r Elusen.  

 

Fel gwasanaeth ledled Cymru, bydd y criwiau ambiwlans awyr ymroddedig, waeth ble maent wedi'u lleoli, yn teithio ar hyd a lled y wlad i ddarparu gofal sy'n achub bywyd mewn argyfwng. 

 

Mae amser o hyd i gyfrannu at ddigwyddiad codi arian James, drwy ei dudalen JustGiving  https://www.justgiving.com/page/hookyshike