Cyhoeddwyd: 20 Mehefin 2024

Aeth clwb beicio o Gaerfyrddin ar gefn eu beiciau i godi arian hanfodol ar gyfer Ambiwlans Awyr Cymru.

Gyda'i gilydd, beiciodd Towy Riders 1,010 o filltiroedd i ddathlu dechrau Giro d'Italia, ras flynyddol a gynhelir yn yr Eidal gyda sawl rownd iddi. Mae'r pellter a feiciwyd gan y clwb yng Nghaerfyrddin gyfwerth â'r un pellter sydd rhwng Parc Gwledig Pembre a ramp ddechrau'r Giro d'Italia.

Cododd y digwyddiad llwyddiannus gyfanswm anhygoel o £2,182 ar gyfer y gwasanaeth sy'n achub bywydau. Cafodd 596 o lapiau ar dir gwastad yn ogystal â 795 o lapiau ar hyd bryniog eu cwblhau gan y beicwyr i gyflawni'r pellter. Ynghyd ag aelodau'r clwb, cyfrannodd ffrindiau a theulu at yr achos.

Wrth fyfyrio ar y rheswm dros ddewis yr Elusen, dywedodd Edward Davies, ysgrifennydd Towy Riders: "Gwnaethom ofyn i'n haelodau bleidleisio dros yr elusen y byddent yn hoff o godi arian ar ei chyfer. Cawsom lawer o ymatebion yn nodi bod Ambiwlans Awyr Cymru wedi chwarae rhan bwysig iawn yn eu bywydau, dim o reidrwydd yn gysylltiedig â beicio. Maent yn cydnabod ei bwysigrwydd i bob un ohonom pan fyddwn yn beicio, rhedeg, cerdded, neu beth bynnag mewn gwirionedd.

 "Aeth y digwyddiad yn dda iawn. Cawsom ein syfrdanu gan y gefnogaeth a ddangosodd bawb. Roeddem yn gwybod y byddai'r her yn un anodd, ond roedd cael ein gwobrwyo â haelioni yn ein gwneud yn benderfynol iawn o gyrraedd ein nod."

Mae elusen Ambiwlans Awyr Cymru yn cael ei harwain gan feddygon ymgynghorol, ac mae'n mynd â thriniaethau o safon ysbyty at y claf ac, os oes angen, yn ei drosglwyddo'n uniongyrchol i'r ysbyty mwyaf priodol ar gyfer ei salwch neu anaf. I'r claf, gall hyn arbed oriau o gymharu â gofal safonol ac mae'n cynyddu'r tebygolrwydd y bydd yn goroesi ac yn gwella'n gynnar yn sylweddol.  

Darperir y gwasanaeth drwy bartneriaeth unigryw rhwng y Trydydd Sector a'r Sector Cyhoeddus. Mae’r Gwasanaeth Casglu a Throsglwyddo Meddygol Brys (EMRTS) yn darparu meddygon ymgynghorol ac ymarferwyr gofal critigol hynod fedrus o'r GIG sy’n gweithio ar gerbydau’r Elusen. 

 Fel gwasanaeth ledled Cymru, bydd y criwiau ambiwlans awyr ymroddedig, ni waeth ble maent wedi'u lleoli, yn teithio ar hyd a lled y wlad i ddarparu gofal sy'n achub bywyd mewn argyfwng.

Roedd hefyd yn bleser i glwb beicio Towy Riders, sydd â beicwyr o bedair blwydd oed hyd at oedolion sydd wedi ymddeol ynddo, gael eu cefnogi gan ffrindiau a theulu a oedd wedi gosod stondin â chacennau a lluniaeth arni i godi arian.

Dywedodd Mark Stevens, Pennaeth Codi Arian i Ambiwlans Awyr Cymru: “Diolch yn fawr i glwb beicio Towy Riders, a feiciodd 1,010 o filltiroedd anhygoel i ni. Mae'n hyfryd clywed fod pobl o bob oedran wedi cymryd rhan, gan gynnwys y rhai bach mor ifanc â phedair blwydd oed. Bydd ymgyrchoedd i godi arian fel yr un yma yn ein galluogi i roi ein gwasanaeth meddygol uwch i bobl Cymru pan fydd ein hangen arnynt fwyaf.

“Diolch i bawb a gymerodd ran neu a gefnogodd y beicwyr yn ystod yr ymgyrch codi arian. Rydym wir yn gwerthfawrogi eich ymdrechion.”

 Mae angen i Ambiwlans Awyr Cymru godi £11.2 miliwn bob blwyddyn i gadw ei hofrenyddion yn yr awyr a chadw ei gerbydau ymateb cyflym ar y ffordd.