Bydd menyw o'r Abertawe yn cymryd rhan yn Ironman 70.3 Abertawe i godi arian i elusen sy'n agos at ei chalon – Ambiwlans Awyr Cymru.

Mae Jenny Rose, sy'n dweud ‘nad yw'n driathletwr o unrhyw fath’ yn codi arian ar ôl i feddygon yr Elusen helpu i achub bywyd ei mam ar ôl iddi ddioddef ‘un o'r gwaedlifau gwaethaf ar yr ymennydd y gallai person ei gael’.

Yn 2016, roedd mam Jenny, Jackie, allan ym Mharc Hamdden Oxwich, yn ardal y Gŵyr pan aeth yn sâl gan syrthio i'r llawr.

Esboniodd Jenny: “Dioddefodd un o'r gwaedlifau gwaethaf ar yr ymennydd y gallai person ei gael. Syrthiodd i'r llawr, ond diolch byth, daeth fy nhad o hyd iddi a ffoniodd 999. Hedfanodd tîm yr ambiwlans awyr hi i Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd lle cafodd lawdriniaeth i achub ei bywyd.

“Mae unrhyw un sy'n adnabod fy mam yn gwybod ei bod yn berson anhygoel. Mae hi wedi treulio ei bywyd yn gwneud bywydau pobl eraill yn well. Drwy yrfa yn y GIG, fel prif nyrs, uwch-nyrs yn yr adran ddamweiniau ac achosion brys, nyrs mewn carchar ac nawr is-gadeirydd elusen leol – "Forget Me Not".

“Heb yr ambiwlans awyr, fyddai fy mam ddim yma heddiw. Byddaf yn ddiolchgar iddynt am byth.”

Ar ôl ei gwaedlif ar yr ymennydd, cafodd Jackie lawdriniaeth frys ac arhosodd yn yr uned ddibyniaeth uchel am ddeg diwrnod. Yn rhyfeddol, 14 diwrnod yn ddiweddarach, cafodd ei rhyddhau o'r ysbyty a llwyddodd i ddychwelyd i'r gwaith fel nyrs bedwar mis ar ôl iddi fynd yn sâl.

Ychwanegodd Jenny: “Mae mam yn cael sgan o'i hymennydd bob blwyddyn ac mae'r tîm niwrolawfeddygol bob amser yn sôn mai'r prif ffactor wrth sicrhau y gallai mam wella'n llwyr heb unrhyw niwed i'r ymennydd oedd y ffaith iddi gael ei chludo mor gyflym i Ysbyty Athrofaol Cymru. Rydym i gyd mor falch ohoni ac mor ddiolchgar i Ambiwlans Awyr Cymru am achub ei bywyd, gan ei galluogi i barhau â'i bywyd fel y fenyw, y wraig, y fam a'r fam-gu fwyaf anhygoel sy'n dal i weithio er mwyn eraill ac i roi pawb arall yn gyntaf."

Ni fydd Jenny yn ymgymryd â'r her, sy'n cynnwys nofio 1.2 milltir yn y môr, beicio 56 milltir a rhedeg 13.1 milltir, ar ei phen ei hun. Bydd ei thad, Mike, yn cymryd rhan hefyd. Maent eisoes wedi codi £755 o'u targed codi arian, sef £5,000.

Ychwanegodd Jenny, sy'n gweithio fel Hwylusydd Cymorth yn Tata Steel: “Mae'n bleser gennyf ddweud y bydda i'n ymgymryd â'r her hon gyda fy nhad, sy'n dal yn athletwr yn 60 oed. Mae'n her eithriadol i mi gan nad wyf yn driathletwr o unrhyw fath, ond hoffwn ddefnyddio'r digwyddiad fel cyfle i godi arian i Ambiwlans Awyr Cymru. Caiff Ambiwlans Awyr Cymru ei hariannu'n llwyr drwy roddion ac mae angen swm syfrdanol o £8 miliwn y flwyddyn arni i gadw ei phedwar hofrennydd yn yr awyr, gan achub bywydau gwerthfawr ledled Cymru.” 

Mae gwasanaeth brys 24/7 Ambiwlans Awyr Cymru yn cynnig gofal critigol uwch a chaiff ei ddisgrifio'n aml fel ‘Adran Achosion Brys sy'n Hedfan’. Mae'r meddygon ymgynghorol a'r ymarferwyr gofal critigol yn fedrus iawn, ac yn cario rhai o'r offer meddygol mwyaf arloesol yn y byd. Mae ganddynt y gallu i drallwyso gwaed, rhoi anesthesia a chynnal llawdriniaethau brys ar safle'r digwyddiad, cyn hedfan y claf yn uniongyrchol i gael gofal arbenigol.   

Mae Jackie wedi gwella'n dda ers ei gwaedlif ac mae'n ‘gweithio'n ddiflino i ddatblygu'r clwb dydd dementia a chodi ymwybyddiaeth’ ar hyn o bryd. Mae'r gwaith hwn wedi cael effaith gadarnhaol iawn ar y gymuned leol dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf.

Ar hyn o bryd, mae Jackie yn arwain prosiect i ddatblygu gardd brydferth i unigolion a theuluoedd sy'n byw â dementia ei mwynhau, wedi'i lleoli yn Eglwys y Bedyddwyr Siloam, Cilâ.

Cynhelir Ironman Abertawe ddydd Sul 7 Awst 2022.

Dywedodd Jane Griffiths, Rheolwr Codi Arian Cymunedol i Ambiwlans Awyr Cymru: “Pob lwc i Jenny a'i thad Mike wrth iddynt ymgymryd ag Ironman Abertawe. Byddai sawl un yn amharod i wynebu'r fath her. Mae Jenny a Mike yn gwybod pa mor bwysig yw Ambiwlans Awyr Cymru i bobl Cymru. Mae'n ardderchog clywed bod Jackie bellach wedi gwella. Bydd digwyddiadau codi arian, fel digwyddiad Jenny, yn ein helpu i godi'r £8 miliwn sydd ei angen bob blwyddyn i gadw ein hofrenyddion brys yn yr awyr a chadw ein cerbydau ymateb cyflym ar y ffordd. Diolch i'r ddau ohonoch am gefnogi ein Helusen.”

Mae ffrindiau a theulu Jenny yn falch iawn ohoni ac yn rhoi digon o anogaeth iddi. Mae ganddi hyfforddwr triathlon ar hyn o bryd sy'n ei helpu i baratoi ar gyfer y diwrnod.

Gallwch ddangos eich cefnogaeth i Jenny a Mike drwy gyfrannu at eu tudalen Just Giving ar gyfer her Ironman (70.3 milltir) Abertawe