Na fydd. Mae'n bwysig nodi nad yw Ambiwlans Awyr Cymru/EMRTS yn cymryd lle Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. 

Nid ydym yn rhan o'r un sefydliad ond rydym yn gweithio'n agos gyda'n gilydd. Ambiwlans Awyr Cymru/EMRTS sy'n mynd at y galwadau brys lefel uchaf o ran bygythiad i fywyd neu rannau o'r corff (coch a rhai oren). Anaml y bydd Ambiwlans Awyr Cymru/EMRTS yn mynd i ddigwyddiad heb bresenoldeb WAST. Yn y gadwyn oroesi, meddygon WAST fydd y rhai cyntaf i gyrraedd lleoliad digwyddiad neu argyfwng meddygol fel rheol, a byddant yn cynnig yr ymyriadau achub bywyd cychwynnol hollbwysig cyn i'n criw/criwiau gyrraedd a rhoi'r driniaeth argyfwng o safon adran achosion brys y profwyd ei bod yn cynyddu'r siawns o oroesi (gweler ein Gwerthusiad Gwasanaeth 2015-2020).  

I roi cyd-destun, mae WAST yn cael dros 600,000 o alwadau'r flwyddyn ac yn ymateb i ryw 250,000 o'r rhain fel ymateb brys a 40,000 fel ymateb di-oed. Yn wahanol i'r gwasanaeth ambiwlans, sy'n ymestyn dros ystod eang o wasanaethau, mae HEMS (Gwasanaethau Meddygol Brys Hofrennydd) yn cefnogi'r cyflyrau bygythiad i fywyd a rhannau o'r corff mwyaf acíwt. Mae ein dadansoddiad manwl o angen wedi dangos y byddai oddeutu 4,670 o alwadau'r flwyddyn yn elwa ar bresenoldeb ein timau gofal critigol. Ar hyn o bryd, rydym yn mynd at 72% o'r rhain yn genedlaethol ac mae canfyddiadau'r dadansoddiad gwasanaeth yn dangos y gallwn fynd llawer yn agosach at ddiwallu'r cyfanswm angen, sef gweld 583 o gleifion yn ychwanegol, sy'n golygu y byddwn yn gweld 88% o'r cleifion sy'n ddifrifol wael ac wedi'u hanafu a allai elwa ar ein gwasanaethau.

Ni chaiff Ambiwlans Awyr Cymru/EMRTS ei anfon at ddigwyddiad neu argyfwng meddygol gan WAST. Mae ein Hwb Gofal Critigol yng nghanolfan gyswllt WAST yng Nghwmbrân, sy'n cael ei staffio bob awr o'r dydd a'r nos gan ddyrannwr profiadol ac ymarferydd gofal critigol, a gyflogir gan EMRTS. Maent yn monitro'r galwadau 999 mwyaf difrifol ac yn anfon y criwiau Ambiwlans Awyr Cymru/EMRTS mwyaf priodol yn awtomatig i'r argyfyngau y gallwn ychwanegu gwerth atynt gyda'n gofal critigol o safon adran achosion brys. O bryd i'w gilydd, gall argyfyngau fod yn waeth nag yr adroddwyd yn y lle cyntaf, neu gall claf waethygu'n gyflym. Pan fydd hyn yn digwydd, bydd un o barafeddygon WAST fydd ynghlwm â'r digwyddiad yn cysylltu â'n Hwb Gofal Critigol i ofyn am gyngor a chefnogaeth feddygol os bydd angen. Er mwyn dysgu mwy am ein Hwb Gofal Critigol, darllenwch yr erthygl hon a ysgrifennwyd gan Greg Browning, Rheolwr yr Hwb.

Rydym yn gweithio gyda mwy na'r gwasanaeth ambiwlans yn unig. Rydym yn ceisio gweithio'n hyblyg fel tîm gydag ystod o wasanaethau gofal brys eraill. Er enghraifft, bydd ein criw dros nos yn aml yn newid i ymateb ar y ffordd, yn enwedig yn ystod misoedd y gaeaf, a gallant yrru dros bellteroedd sylweddol, gan gymryd drosodd wrth griwiau ambiwlans yn aml er mwyn gwella amser i ofal critigol terfynol. Rydym hyd yn oed wedi gyrru i leoliad mewn tywydd gwael yng nghanol y nos, gan gyfarfod â chydweithwyr o'r gorsafoedd Chwilio ac Achub sy'n gallu hedfan mewn amodau na allwn ni ar hyn o bryd. Mae ein gwasanaeth ni yn un cymhleth a deinamig, gan wasanaethu Cymru gyfan ac yn aml yn gorfod cydbwyso cyfres gyfan o farnau gweithredol, rhesymegol a chlinigol cymhleth.

 Unwaith eto, mae'n hollbwysig pwysleisio nad yw Ambiwlans Awyr Cymru/EMRTS yn cymryd lle WAST. I gael y canlyniadau gorau i gleifion, mae ymyriadau gan WAST ac yna Ambiwlans Awyr Cymru/EMRTS yn bwysig.

Ehangu'r gwasanaeth fydd byrdwn ad-drefnu arfaethedig Ambiwlans Awyr Cymru/EMRTS oherwydd bydd yn cynyddu'r oriau y byddwn yn gweithredu yn y gogledd, sy'n golygu y bydd pobl Gogledd a Chanolbarth Cymru yn elwa ar ein gofal achub bywydau am fwy o oriau o'r dydd a'r nos.