Nac ydy wir. Ble bynnag y byddwch chi yn y wlad, gallai'r triniaethau safon adran achosion brys y tu allan i'r ysbyty sydd ond yn cael eu cynnig gan Ambiwlans Awyr Cymru/EMRTS olygu'r gwahaniaeth rhwng goroesi yn y lleoliad ai peidio, hyd yn oed cyn cyrraedd yr ysbyty, dim ots pa mor agos yw'r ysbyty hwnnw. Yn ogystal, efallai nad yr ysbyty agosaf fydd yr un mwyaf priodol ar gyfer anghenion y claf. Pe na fyddai Ambiwlans Awyr Cymru/EMRTS yn mynd i ddigwyddiad o'r fath a bod claf yn cael ei gludo i'r ysbyty agosaf, mae posibilrwydd y byddai angen trosglwyddiad eilaidd i gyfleuster gofal iechyd mwy addas arno. Gallai hyn gymryd sawl awr i'w drefnu a'i gyflawni, gan leihau ymhellach y cyfleoedd o oroesi ac o adferiad hirdymor. Yn ogystal â'r galluoedd gofal critigol uwch y byddwn yn eu defnyddio mewn digwyddiad, gall ein meddygon ddiagnosio problemau gwaelodol claf a'i drosglwyddo i'r ysbyty mwyaf addas – boed hynny mewn hofrennydd Ambiwlans Awyr Cymru neu, os yw'r claf yn ansefydlog neu'r tywydd yn wael, mewn ambiwlans ffordd Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Ar adegau, gallem ddefnyddio hofrennydd Chwilio ac Achub. Mae hyn yn sicrhau bod y claf yn cael y gofal arbenigol lefel nesaf sy'n ofynnol cyn gynted â phosibl, gan gynyddu'r cyfleoedd i oroesi ac adfer yn yr hirdymor.

Felly, mae presenoldeb Ambiwlans Awyr Cymru/EMRTS cyn bwysiced mewn lleoliad trefol ag ydyw mewn amgylchedd gwledig.

 

Ai mater o dorri costau yw hyn?

Na. Nid yw'r cynigion wedi, ac nid oeddent erioed wedi'u dylunio i gynhyrchu arbedion ariannol. Maent yn canolbwyntio ar wella canlyniadau i gleifion yn unig.

Dangosodd ein gwerthusiad o'r gwasanaeth, a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2022, ein bod yn darparu safon ardderchog o ofal i bobl Cymru.  Mae mwy o bobl yn goroesi oherwydd ein gwasanaeth achub bywydau uwch. Nawr rydym eisiau gwybod p'un a ydym yn darparu'r gofal ardderchog hwn yn gyfartal, ac i gynifer o bobl â phosibl, gyda'r adnoddau sydd gennym ar hyn o bryd. Mae'r cyllid a dderbyniwn yn dod wrthoch chi, pobl Cymru, ac mae dyletswydd arnom i sicrhau ein bod yn ei ddefnyddio yn y ffordd fwyaf effeithlon ac effeithiol.

Mae effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd y gwasanaeth yn bwysig iawn nawr gan fod yr economi fyd-eang yn newid yn ddramatig yn sgil y cynnydd yng nghost nwyddau a gwasanaethau. Mae'r Elusen yn disgwyl cynnydd sylweddol iawn mewn costau hedfan, gan gynyddu ein bil sawl miliwn o bunnoedd y flwyddyn o bosibl.

Ai dim ond ymarfer sy'n cael ei gymell gan dargedau yw hwn?

 

Nage wir. Nid sefydliad sy'n cael ei gymell gan dargedau ydym pan fydd hi'n dod i nifer y galwadau a fynychwyd. Rydym ond eisiau gwneud yn siŵr bod cynifer o bobl yn elwa ar ein gwasanaeth achub bywydau mewn ffordd gyn deced â phosibl – rhywbeth rydym yn gwybod eich bod chi'n poeni amdano hefyd. 

Caiff y cydweithrediad rhwng Elusen Ambiwlans Awyr Cymru ac EMRTS ei seilio ar wella canlyniadau cleifion, a dangoswyd hyn yn ein gwerthusiad gwasanaeth diweddaraf. Dyma yw sylfaen y dadansoddiad o'r gwasanaethpresennol, mewn ymgais i weld mwy o gleifion yn cael y gofal sydd ei angen arnynt, gyda mwy o fywydau'n cael eu hachub, a chanlyniadau hirdymor gwell i bobl Cymru (h.y. ymateb gofal critigol effeithiol sy'n hwyluso amseroedd adfer cynt ac ansawdd bywyd gwell, hirdymor, i gleifion a'u teuluoedd). Byddai parhau â'r sefyllfa bresennol yn gweld canlyniadau gwaeth neu farwolaethau ledled Cymru, mewn cleifion y gwyddom y gallem gael effaith gadarnhaol arnynt.  Mae hyn yn cynnwys ardaloedd gwledig, yn enwedig y tu allan i oriau.

Mae eich model yn argymell y dylid cydleoli'r criwiau presennol yn y Trallwng a Chaernarfon mewn un safle yn y Gogledd. A wnaethoch ystyried eich gorsaf yn y Trallwng fel safle cydleoli posibl?

 

Do. Fel rhan o gyfres o dros 200 o efelychiadau, cafodd Y Trallwng ei chynnwys ym mhob cam ac mewn pob cyfuniad o fodelau, hyd yn oed pan gafodd ei dynodi fel gorsaf a oedd yn perfformio'n wael yn gynnar. Rhan o'r rheswm y cafodd y Trallwng ei dangos yn gyson fel opsiwn islaw'r gorau oedd oherwydd ei lleoliad daearyddol a'i chysylltedd ffyrdd gwael, sy'n golygu ei bod ar gael i raddau llai o lawer. Mae hyn yn ogystal â'r ffactorau amgylcheddol a'r diwrnodau gweithredol a gollwyd oherwydd y llifogydd mynych yn yr orsaf awyr a'r rhwydwaith ffyrdd o'i hamgylch. Ni fyddai llawer o fudd mewn rhoi adnoddau ychwanegol i'r lleoliad hwn a byddai'n golygu mai bach iawn o alwadau y byddai'r criw yn ei wneud o'r orsaf (ym Mhowys a thu hwnt).

Beth yw'r amserlen fras ar gyfer cael pob hofrennydd yn barod i hedfan gyda'r nos, o gofio'r flaenoriaeth ar achub mwy o fywydau ledled y wlad?

 

Gyda blwyddyn i fynd ar ein contract hedfan presennol, mae'n debygol y bydd yn rhywbeth y byddwn yn ei wneud yn flaenoriaeth i gyflenwr newydd/contract newydd. Yn ei hanfod, mae tair cydran i allu hedfan gan ddefnyddio gallu i weld yn y nos:

  1. Ffitio'r dechnoleg iawn yn yr hofrennydd.
  2. Sicrhau bod gogls gweld yn y nos ar gael i bob aelod o dîm y peilot/aelodau'r criw sydd eu hangen.
  3. Hyfforddi'r peilotiaid a'r criw yn y dechrau ac yna cynnal y safonau hyfforddiant drwy'r cyfnod cyflogaeth/oriau ar ddyletswydd er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i fod yn gyfredol o ran eu hachrediad hedfan gyda'r nos.

Gyda'n model fflyd a gweithrediad cymysg sydd ohoni, yr un olaf o'r rhain sy'n ychwanegu cryn dipyn yn fwy o gymhlethdod. Drwy gynnwys y gofyniad hwn yn ein contract newydd, bydd modd i'r cyflenwr llwyddiannus gynllunio a rhoi pris ar gyfer hwn o'r dechrau'n deg. Yn ogystal, bydd ein contract newydd yn ein gweld ni'n symud o un math o gorff hofrennydd a model criwio mwy cyson a fydd yn ein helpu i gyflawni hyn. Rydym yn aros am werthusiad/dadansoddiad o ymatebion gan ein cynigwyr o ran yr amserlenni ond y gofyniad y gwnaethom ei osod ar gyfer hyn oedd i fod yn rhan o'r contract o'r dechrau. Fodd bynnag, mae trylwyredd y rheoliadau mewn perthynas â hedfan gyda'r nos a'r oruchwyliaeth a'r amodau sy'n ofynnol gan y CAA yn golygu mai'r gwirionedd yw ei bod hi'n debygol y bydd rhai misoedd ar ôl dechrau'r contract cyn y byddwn yn gwbl weithredol.

Ond mae'n bwysig cofio bod modd i'n holl hofrenyddion lanio ar safleoedd glanio wedi'u goleuo mewn ysbytai ar hyn o bryd a bod ein hofrennydd gyda'r nos yng Nghaerdydd yn gwbl weithredol i weld gyda'r nos.