Mae'r data sydd wedi creu'r ffigur o 583 wedi deillio o waith modelu data annibynnol EMRTS. Mae'r ffigurau'n dangos bod 1331 o gleifion ar hyn o bryd sydd, yn ôl y cyflwyniad a'r sefyllfa glinigol sydd wedi'u cofnodi amdanynt ar system y gwasanaeth ambiwlans, yn gleifion y mae ein clinigwyr o'r farn y byddent yn elwa ar bresenoldeb Ambiwlans Awyr Cymru/EMRTS ac nad ydynt yn cael eu gweld am amrywiaeth o resymau ar hyn o bryd. Mae'r rhesymau am ddiffyg presenoldeb yn amrywio ond y rheswm pennaf yw oherwydd bod y criwiau eisoes yn ymrwymedig (gallai hyn fod oherwydd y byddai angen ymateb gan dîm Caerdydd gyda'r nos) neu oherwydd bod gallu gyrru gwael ar y ffyrdd yn golygu os nad yw ymateb drwy'r awyr yn bosibl, y byddai oedi annerbyniol. Drwy'r efelychiadau a gynhaliwyd gan Optima (dros 200 o efelychiadau a 40 o senarios), rydym wedi dynodi'r cyfluniad sylfaen a phatrwm staffio gorau posibl a fydd yn ein galluogi ni i drin ein sylfaen cleifion presennol yn ogystal â 583 ychwanegol o'r 1331 sy'n gwneud cyfanswm yr angen heb ei fodloni ar hyn o bryd. Gallwn ddynodi lleoliad amcanestynedig y cleifion hyn a gweld nid yn unig y mae pob rhan o Gymru'n gweld cynnydd mewn cleifion sy'n cael eu trin gan Ambiwlans Awyr Cymru/EMRTS, nad oes yr un rhan o Gymru'n gweld gostyngiad yn y cleifion sy'n cael eu trin gan Ambiwlans Awyr Cymru/EMRTS – ceir budd net ym mhob rhan o'r wlad.

Mae trosolwg byr o'r broses gyfrifo fel a ganlyn:

  • Cyfrifiad o gyfanswm y galw o weithgarwch cyfartalog dros 4 blynedd, ynghyd ag angen heb ei ddiwallu rhagweithiol dros 2 flynedd.
  • Cyfrifiad o ddefnydd a gweithgarwch yn ôl sylfaen, diwrnod, mis, tymor, awr, gan gynnwys y digwyddiadau cyfartalog fesul diwrnod a chyfanswm yr amser sydd ynghlwm â digwyddiadau.
  • Cyweirio modelau Optima i gyfateb i fywyd go iawn ac yna rhedeg 200+ o efelychiadau, gyda 41 o'r senarios sy'n perfformio yn parhau ac yn cael eu profi.  Mae hyn yn cynnwys dadansoddi sensitifrwydd sy'n edrych ar yr holl opsiynau cyfredol i orsafoedd, ychwanegu adnoddau, symud gorsafoedd, newidiadau i amseroedd sifftiau a thywydd gwael, yn ogystal â mynediad i ffyrdd.
  • Tynnwyd y data o fodelau Optima, a'u cysylltu'n ôl â data'r GIG.
  • ‘Archwiliad manwl’ i'r effaith glinigol ar gleifion cyfredol a darpar gleifion.
  • Dynodwyd newid mewn cleifion o'r data hyn yn ôl ardal i roi prif ffigurau.