Mae'r cysyniad o fod unrhyw le ymhen 20 munud wedi mynd yn hen ac nid yw'n rhywbeth rydym wedi'i ddefnyddio'n ffurfiol yn ein deunyddiau yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Roedd yr ystadegyn hwn yn bwysig cyn cyflwyno ein gwasanaeth dan arweiniad meddygon ymgynghorol yn 2015, gan mai ‘ambiwlans yn yr awyr’ oeddem yn ei hanfod a'r prif nod oedd cael claf i'r ysbyty agosaf cyn gynted â phosibl.

Mae ein gwasanaeth presennol wedi newid llwybr y claf yn llwyr gan fod y ffocws cychwynnol bellach ar gael ein criw meddygol uwch at y claf lle gall triniaeth yr adran achosion brys ddechrau, ar ôl hynny, byddant yn mynd â'r claf yn syth i'r cyfleuster gofal iechyd arbenigol priodol ar gyfer ei anghenion. Felly, rydym eisoes wedi gostwng yr amser y mae'n ei gymryd i gleifion sy'n ddifrifol wael neu wedi'u hanafu'n ddrwg gael y gofal critigol uwch sydd ei angen arnynt yn ddramatig.

Cyn i'n gwasanaeth uwch ddod i fodolaeth yn ôl yn 2015, byddai claf yn cael ei gludo i'r ysbyty agosaf, ac efallai nad hwnnw oedd y lle gorau ar gyfer ei anghenion, ac yna byddai angen trosglwyddiad eilaidd. O ganlyniad, gallai sawl awr fynd heibio cyn i glaf gael y gofal critigol priodol (triniaeth y maen nhw nawr yn ei chael wrth iddynt gyrraedd y lleoliad) – os byddai'n goroesi i'r pwynt hwnnw. Felly, mae ein gwasanaeth wedi cwtogi'n sylweddol yr amser y mae'n ei gymryd i glaf sy'n ddifrifol wael neu wedi'i anafu'n ddrwg gael triniaeth sy'n achub bywydau, (sawl awr mewn rhai achosion), a phrofwyd bod hyn yn gwella cyfraddau goroesi. Dyna pam nad oes angen yr ystadegyn ‘20 munud’ mwyach ac nid yw'n cael ei ddefnyddio.