Cyfrifoldeb deiliad y Dystysgrif Gweithrediadau Awyr yw cynnal trafodaethau â'r CAA, a bydd i fyny i'r gweithredwr newydd fynd i'r afael â nhw yn 2024. Rydym wedi cyfleu ein cynigion am oriau estynedig i'r cwmnïau hynny sy'n cymryd rhan yn ein proses caffael hedfan ac nid oes unrhyw bryderon wedi'u codi. Yn yr un modd, ni all ein hymgynghorwyr hedfan weld unrhyw broblemau.

Pam y mae'r Elusen am barhau i fod yn annibynnol?

 

Mae Elusen Ambiwlans Awyr Cymru o'r farn ei fod er lles Cymru i gael gweithrediad ambiwlans awyr sy'n gweithio mewn partneriaeth feddygol â'r GIG ond sy'n annibynnol o ran creu incwm a gwneud penderfyniadau. Mae'r annibyniaeth hon, sydd y tu allan i bwysau a chyfyngiadau cyllid sector cyhoeddus, yn galluogi'r Elusen i ganolbwyntio ar ei gwasanaethau craidd, parhau i fonitro ac addasu'n effeithiol i anghenion gofal critigol Cymru mewn ffordd amserol, a chan gynnal safon gyson uchel o ofal.

Mae partneriaeth y trydydd sector a'r sector cyhoeddus sydd wedi'i mabwysiadu yng Nghymru yn fodel sydd wedi dangos buddiannau i gleifion a'u teuluoedd, yn ogystal â'r GIG.

Caiff y rhesymeg hon ar gyfer parhau i fod yn annibynnol ei rhannu gan bob elusen ambiwlans awyr ledled y DU.

Faint mae'r dadansoddiad hwn wedi'i gostio i'r Elusen?

 

Nid yw'r Elusen wedi gwario unrhyw arian ar y dadansoddiad. Fe'i cynhaliwyd gan ein partneriaid meddygol, y Gwasanaeth Casglu a Throsglwyddo Meddygol Brys (EMRTS), sy'n cynnwys gwaith modelu annibynnol. 

Os byddwch yn symud o'r Trallwng, a fyddwn yn fwy tebygol o gael ymateb gan Ambiwlans Awyr Canolbarth Lloegr?

Nid o ganlyniad i'r ad-drefnu arfaethedig. Bydd Ambiwlans Awyr Cymru yn parhau i wasanaethu Powys fel yr ydym wedi'i wneud erioed – ond gyda gwasanaeth gwell, gallem fynd at fwy o alwadau achub bywydau yn y Sir (+11%) a hynny gydag adnodd dros nos ychwanegol.

Fel sy'n digwydd ar hyn o bryd, byddai ein cyfeillion a'n cydweithwyr yn Ambiwlans Awyr Canolbarth Lloegr ond yn mynd i ddigwyddiad yng Nghymru os byddwn yn gofyn iddynt wneud, ac yn yr un modd, byddwn ni'n eu cefnogi nhw os byddan nhw'n gofyn a bod gennym dîm ar gael.

Dyma grynodeb o'r broses y tu cefn i gymorth ambiwlans awyr trawsffiniol. Caiff pob galwad 999 yng Nghymru ei derbyn a'i chofnodi yng Nghymru. Felly, ni fyddai ein cydweithwyr ambiwlans awyr ar ochr draw'r ffin yn gweld galwadau 999 Cymru. Mae gan Ambiwlans Awyr Cymru Hwb Gofal Critigol dynodedig ar gael bob awr o'r dydd a'r nos yng Nghanolfan Gyswllt Gwasanaeth Ambiwlans Cymru (lle derbynnir galwadau 999). Yn rhan o dîm yr Hwb, mae Dyrannwr ac Ymarferydd Gofal Critigol sy'n monitro pob galwad lle mae bygythiad posibl i fywyd neu rannau o'r corff, ac os oes argyfwng y gallwn ychwanegu gwerth ato, byddant yn anfon y tîm Ambiwlans Awyr Cymru priodol sydd ar gael (ni waeth ble maen nhw yng Nghymru). Yn ystod yr achlysuron prin lle mae angen cymorth trawsffiniol o wasanaeth ambiwlans arall arnom, byddai i fyny i'n Hwb Gofal Critigol ofyn yn uniongyrchol iddynt. Byddai hyn ond yn digwydd os bydd ein criwiau eisoes wedi'u dyrannu i argyfyngau eraill neu yn ystod digwyddiad o faint sylweddol lle byddai angen sawl adnodd brys.

Caiff y cymorth hwn o ochr draw'r ffin ei ad-dalu gan fod Ambiwlans Awyr Cymru yn cynnig yr un cymorth am yr un rhesymau i helpu ein cydweithwyr ambiwlans awyr sy'n gweithio wrth ochr y ffin.