Cyhoeddwyd: 05 Mehefin 2024

Mae un o weithwyr Admiral a wynebodd ei her iechyd ei hun ychydig flynyddoedd yn ôl “wrth ei bodd” ei bod wedi sicrhau un o leoedd am ddim elusen Ambiwlans Awyr Cymru yn her Ironman Cymru eleni.

Dywedodd Kelly Williams, 36 oed o Abertawe, sy'n gweithio fel rheolwr tîm yn Admiral Money ar gyfer Grŵp Admiral, “Mae'n fraint cael ei wneud ar gyfer achos mor arbennig.”

Mae elusen Ambiwlans Awyr Cymru yn cael ei harwain gan feddygon ymgynghorol, ac mae'n mynd â thriniaethau o safon ysbyty at y claf ac, os oes angen, yn ei drosglwyddo'n uniongyrchol i'r ysbyty mwyaf priodol ar gyfer ei salwch neu anaf. 

Darperir y gwasanaeth drwy bartneriaeth unigryw rhwng y Trydydd Sector a'r Sector Cyhoeddus. Mae’r Gwasanaeth Casglu a Throsglwyddo Meddygol Brys (EMRTS) yn darparu meddygon ymgynghorol ac ymarferwyr gofal critigol hynod fedrus o'r GIG sy’n gweithio ar gerbydau’r Elusen.

Dywedodd Kelly: “Rwyf wrth fy modd â'r elusen. Rwyf wrth fy modd â'r gwaith y mae'n ei wneud. Rwyf wrth fy modd â'r ffordd mae'n cefnogi'r gymuned ledled Cymru ac mae gennyf barch mawr tuag ati. Rwy'n meddwl bod yr elusen yn ardderchog. Mae'r cymorth ychwanegol hwnnw wrth i'r timau meddygol ddod â gofal o safon ysbyty i'r claf yn anhygoel. Mae ei angen yn fawr.

“Ar ben hynny, mae'n wych bod yr elusen yn cynnig lleoedd am ddim ar gyfer digwyddiadau fel her Ironman”.

Aeth ymlaen i ddweud: “O ystyried fy maes gwaith, a'r bywyd cymdeithasol sydd gennyf y tu allan i'r gwaith gan fy mod yn rhan o amrywiaeth o glybiau fel Swansea Vale Tri,  Peak Performance Wales, IronTriSwim a Panache Cycling – roedd yn gyfle perffaith i mi godi arian i elusen ardderchog. Felly dyma fi”.

Mae Kelly bob amser wedi mwynhau her a chadw'n heini, ond wrth gyrraedd ei thridegau, cafodd sioc fawr o ran eu hiechyd. Dywedodd Kelly: “Tua chwe blynedd yn ôl, datblygodd clotiau gwaed yn fy ysgyfaint ac yn fy nghoes. Roedd yn gwbl annisgwyl, a gwnaeth i mi fod eisiau edrych ar ôl fy hun yn fwy byth. Ar ôl dechrau gwella, sylweddolais pa mor bwysig ydyw i chi gadw eich hun yn iach yn feddyliol ac yn gorfforol.

“Penderfynais ei ystyried fel her newydd. Dechreuais redeg a thrwy hynny, dechreuais gymryd rhan mewn triathlonau. Wedyn, dechreuais feddwl beth am wneud her Ironman! 

“Rwyf wedi bod yn hyfforddi ar ei chyfer ers ychydig flynyddoedd. Ymunais â Peak Performance Wales ac IronTriSwim er mwyn gwneud yn siŵr fy mod wedi paratoi cystal â phosibl i ymgymryd â'r her”.

Mae Kelly yn gwbl ymrwymedig i gwblhau her Ironman Cymru eleni yn Ninbych-y-pysgod, ac mae'n hyfforddi am tua 16 awr yr wythnos. 

Dywedodd: “Mae'r cam beicio dros bellter eithaf hir, felly mae hynny'n rhywbeth y mae angen i mi weithio arno'n bersonol – gan mai dyma un o'r rhannau anoddaf.  Rwy'n ei fwynhau, ond mae wir angen i mi weithio er mwyn cryfhau fy nghyhyrau a'm ffordd o feddwl. 

“Felly, rwy'n gwneud cryn dipyn o hyfforddi ar gyfer y cam beicio ar hyn o bryd, sy'n cymryd llawer o fy amser. Ond rwy'n mwynhau'r broses yn enwedig gan fy mod bellach yn cael hyfforddiant gan Panache Cycling.”

Mae Kelly eisoes yn gwybod beth i'w ddisgwyl. Cystadlodd yn yr her y llynedd a dywedodd mai ei hoff ran oedd y nofio. Aeth ymlaen i ddweud: “Rwy'n gryf yn y dŵr ac yn teimlo'n frwd iawn am y cam hwnnw. Ond mae'r dorf a'r awyrgylch yn arbennig hefyd. Mae'n deimlad anhygoel bod yn rhan o'r holl beth. 

“Does dim byd yn debyg iddo. Ychydig flynyddoedd yn ôl, gofynnodd ffrind i mi – Dinbych-y-pysgod ar ben Heartbreak Hill neu Bont Llundain? Pa un fyddet ti'n ei ddewis?

“Mae'n amhosibl i mi ddewis. Yn fy meddwl i, mae'r her hon yn agos at y brig. Mae'n un o'r goreuon. Mae'n gyfle anhygoel ac yn gyflawniad eithriadol pan fyddwch yn ei chwblhau. Os bydd unrhyw un yn meddwl y gallai gyflawni'r gamp hon, yn sicr, dylent roi cynnig arni.

Mae Kelly yn gystadleuol iawn – mae wedi gosod targed yn barod. “Rwyf eisiau cwblhau'r her mewn llai na 15 awr, dyna'r gobaith. Byddai'n braf gallu gorffen yn gyflymach, ond mae'n dibynnu'n llwyr ar y tywydd a'r amodau ar y diwrnod.”

Roedd wedi ystyried peidio â chymryd rhan yn y digwyddiad eleni gan ei bod wedi cwblhau 17 o ddigwyddiadau y llynedd fel y LCW- pellter llawn, Marathon Eithafol, a marathonau eraill yn ogystal â her Ironman Cymru; i ddechrau, roedd yn credu bod angen iddi gymryd hoe. 

Ond dywedodd: “Ychydig wythnosau ar ôl i mi ddod dros digwyddiad 2023, dechreuais feddwl bod yn rhaid i mi roi cynnig arall arni. Doeddwn i ddim eisiau colli allan! Hefyd, mae gennyf lawer mwy i'w gynnig. Rwyf wedi dysgu cymaint amdanaf fi fy hun ers dechrau ymgymryd â'r heriau hyn. Rwyf am barhau i ddatblygu”. 

“Felly, Elusen Ambiwlans Awyr Cymru oedd yr elusen gyntaf i mi ysgrifennu ati. Roeddwn am godi arian i'r elusen hon, felly dyma ofyn iddi ‘allwch chi fy newis i?’ 

“Roeddwn yn erfyn mwy na gofyn. Cefais fy newis yn syth, a oedd yn anhygoel.”

Mae'n rhaid i Elusen Ambiwlans Awyr Cymru godi £11.2m y flwyddyn i gadw ein hofrenyddion yn yr awyr a chadw ein Cerbydau Ymateb Cyflym ar y ffordd – mae rhoddion a digwyddiadau codi arian yn allweddol at gynnal y gwasanaeth.

Yn ôl Kelly, “roedd y broses gyfan yn hawdd”. Aeth ymlaen i ddweud: “Roedd yn teimlo fel petawn yn siarad â phobl roeddwn yn eu hadnabod drwy gydol y broses. Ar ôl i mi gyflwyno'r cais, cysylltodd rhywun â mi, ac rydym wedi bod yn siarad dros y ffôn hefyd.

“Maent mor gyfeillgar, ac mae'n teimlo fel eich bod yn mynd i fod yn rhan o rywbeth pwysig, rhywbeth arbennig, yn hytrach na chael eich gweld fel rhywun sy'n codi arian yn unig.

“Rwyf hefyd am ddiolch i Ambiwlans Awyr Cymru am roi'r cyfle i mi gystadlu yn Ironman Cymru 2024, ac i Admiral Money, fy nghlybiau, fy nheulu a'm ffrindiau am y gefnogaeth barhaus tuag at bopeth rwy'n ei wneud.”

Dywedodd Mark Stevens, Pennaeth Codi Arian Ambiwlans Awyr Cymru: “Diolch yn fawr iawn i Kelly am ymgymryd â her enfawr Ironman Cymru ar ran elusen Ambiwlans Awyr Cymru. Rydym wrth ein bodd yn gallu cynnig lleoedd am ddim bob blwyddyn i bobl sydd am godi arian i ni. Yr unig beth rydym yn gofyn iddynt yn gyfnewid am hynny yw eu bod yn codi £1,500 i'r elusen. 

“Mae'n costio £11.2 miliwn bob blwyddyn i redeg ein gwasanaeth ac rydym yn ddiolchgar pan fydd pobl yn treulio misoedd yn hyfforddi'n galed i gymryd rhan mewn digwyddiadau fel hyn, i'n helpu i gyrraedd ein targed. Mae pob ceiniog wir yn cyfrif, fel y gallwn barhau i wasanaethu pobl Cymru ac achub cynifer o fywydau â phosibl – lle bynnag a phryd bynnag y bydd ein hangen.”