Cyhoeddwyd: 12 Mehefin 2024

Bydd dyn o Ogledd Cymru, a anafodd ei goes mewn damwain, yn cerdded 50 milltir ar gyfer Ambiwlans Awyr Cymru i ddangos ei werthfawrogiad i'r meddygon a helpodd i achub ei goes.

Cafodd Nick Owen, 27 oed, o Gynwyd, ddamwain wael lle aeth ei goes yn sownd ym mis Tachwedd 2022.

Daethpwyd o hyd i Nick, sy'n gweithio yn y diwydiant coedwigaeth, a chafodd ei achub saith awr ar ôl ei ddamwain.

Caiff y gwasanaeth ambiwlans awyr yng Nghymru ei ddarparu drwy bartneriaeth unigryw rhwng y Trydydd Sector a'r Sector Cyhoeddus. Mae’r Gwasanaeth Casglu a Throsglwyddo Meddygol Brys (EMRTS) yn darparu meddygon ymgynghorol ac ymarferwyr gofal critigol hynod fedrus o'r GIG sy’n gweithio ar gerbydau’r Elusen.

Cafodd Nick ofal critigol uwch ar safle'r digwyddiad gan griw Ambiwlans Awyr Cymru. Unwaith yr oedd wedi sefydlogi, cafodd ei gludo i'r uned trawma mawr yn Ysbyty Brenhinol Athrofaol Stoke.

Cafodd Nick ddwy lawdriniaeth i achub ei goes, a threuliodd bythefnos a hanner yn yr ysbyty. Er gwaethaf anafiadau Nick, bydd yn gwisgo'i esgidiau cerdded yn barod i wynebu her flynyddol Cerdded Cymru yr Elusen.

Mae Cerdded Cymru yn ymgyrch sy'n galluogi cyfranogwyr i godi arian drwy gerdded, loncian neu redeg pellteroedd gwahanol bob blwyddyn. Eleni, er mwyn nodi'r garreg filltir o gwblhau 50,000 o alwadau, gan gynnwys achub Nick, mae'r Elusen yn gofyn i gefnogwyr gerdded, rhedeg neu loncian 50 milltir yn ystod mis Mehefin.

Dywedodd Nick: "Cefais fy achub o ddamwain wael gan y gwasanaeth hwn. Heblaw am Ambiwlans Awyr Cymru, sy'n dibynnu'n llwyr ar roddion elusennol, byddai'r canlyniad wedi bod yn un gwahanol iawn. Hoffwn ddiolch i bawb a oedd ar safle'r digwyddiad ac i ddangos fy nghefnogaeth, byddaf yn cerdded 50 milltir y mis hwn.

"Mae'r her yn mynd yn dda hyd yma. Rwyf wedi cwblhau dwy filltir ar y penwythnos ac rwyf am gerdded o amgylch Llyn Alwen a Llyn Tegid."

Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn gweithredu 24/7 ledled Cymru, ac mae angen i'r Elusen godi £11.2 miliwn y flwyddyn i gadw ei hofrenyddion yn yr awyr a'i cherbydau ymateb cyflym ar y ffordd.

Ers ei ddamwain, mae Nick, a arferai chwarae pêl-droed i Glwb Pêl-droed Corwen, yn mynd i'r gampfa hyd at bedair gwaith yr wythnos ac mae'n gweithio gyda hyfforddwr personol sy'n ei helpu i gryfhau ei goes.

Ychwanegodd: “Mae fy nghoes yn gwneud yn dda iawn. Rwyf yn ôl yn y gampfa ac yn gallu rhedeg pellteroedd byr. Yn anffodus, nid wyf yn chwarae pêl-droed eto ond gobeithio y gallaf ail-ymuno â'r tîm rhyw ddiwrnod."

Dyma’r tro cyntaf i Nick godi arian ar gyfer yr Elusen, fodd bynnag, cymerodd ei gariad (insert name) ran yn Hanner Marathon Caerdydd i godi arian ar gyfer yr achos. Llwyddodd i godi swm anhygoel o £xxx.

Mae Nick yn falch iawn ei fod wedi cyrraedd ei darged o £350 yn barod ar gyfer yr Elusen - gyda chyfanswm y rhoddion yn £417.

"Roeddwn wrth fy modd bod cymaint o bobl wedi cyfrannu, ac roedd cyrraedd y targed mor gynnar a chyflym yn cael ei werthfawrogi'n fawr." ychwanegodd Nick.

Dywedodd Deb Sima, un o Reolwyr Codi Arian Rhanbarthol Ambiwlans Awyr Cymru: "Mae clywed am yr hyn y mae Nick wedi ei brofi mewn cyn lleied o amser, a chlywed ei fod yn wynebu her Cerdded Cymru, yn ysbrydoledig iawn. Mae Nick wedi bod drwy gymaint, ac er y bu bron iddo golli ei goes, mae'n parhau i wthio ei hun bob diwrnod. Mae Nick wedi gweld o brofiad pa mor hanfodol yw ein gwasanaeth i bobl Cymru. Bydd ymgyrchoedd i godi arian fel hon yn ein helpu i barhau i wasanaethu pobl Cymru pan fydd arnynt ein hangen fwyaf – fel pan oedd angen Ambiwlans Awyr Cymru ar Nick.

"Rydym yn dymuno'n dda iddo gyda gweddill ei her, a diolch i bawb a wnaeth ei helpu i gyrraedd ei darged codi arian. Rydym wir yn gwerthfawrogi hyn."