Mae bod dan gyfyngiadau symud yn ddigon anodd i unrhyw un, ond mae gosod her ychwanegol i chi eich hun i gwblhau Ironman yn eich heulfan fel petai'n dasg amhosibl – ond nid i Russell Williams. 

Mae'r gŵr o Ceredigion, wedi codi dros £4,400 ar gyfer Ambiwlans Awyr Cymru drwy gwblhau'r Ironman, a ystyrir yn un o'r digwyddiadau chwaraeon un diwrnod mwyaf heriol yn y byd.  

Roedd ei Ironman yn cynnwys rhwyfo 2.4 milltir ar beiriant rhwyfo, yn lle y gweithgaredd nofio arferol, seiclo 112 o filltiroedd ar beiriant seiclo a rhedeg 26.2 o filltireodd ar y peiriant rhedeg  hyn oll mewn un diwrnod yn unig. 

Mae Ambiwlans Awyr Cymru wedi gweld gostyngiad sylweddol o ran rhoddion ers yr achosion o goronafeirws, sydd wedi arwain at ganslo digwyddiadau codi arian, dim bwcedi casglu arian, a siopau elusen  yn cael eu gorfodi i gau. 

Penderfynodd Russell, 41 oed,  sy'n dad i ddau o blant godi arian ar gyfer yr Elusen gan fod Ambiwlans Awyr Cymru yn ‘wasanaeth allweddol   na ellir fforddio ei golli yng ngefn gwlad Cymru’ yn ei farn ef. 

Wrth siarad am ei gyflawniad, dywedodd Russell , o Benparc,: “Roedd yn llawer anoddach na'r disgwyl! Roedd natur ailadroddus y peiriant rhedeg yn rhywbeth nad oeddwn i wedi'i ystyried. Ond roedd gweld yr hysbysiadau yn dangos y rhoddion yn dod i mewn a gwylio'r ffigur yn dringo yn fy ngwthio drwy'r her.” 

Er syndod, nid yw Russell bob amser wedi gwneud ymarfer corff ond, ar ôl trawiad ar y galon yn 28 oed yn 2008, roedd yn fwy penderfynol o fyw bywyd i'r eithaf. Ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach, ddechreuodd wneud ymarfer corff.

Dywedodd:  Roedd  cael trawiad ar y galon mor ifanc wedi newid fy agwedd tuag at fywyd – mae angen i chi gredu i gyflawni. Mae gen i ffrind ysgol a oroesodd ganser, a dywedodd wrthyf, pan oeddwn i'n sâl, i ddal i fyw, anadlu a chredu.”

Y targed gwreiddiol a osododd Russell iddo'i hun oedd £500, ac mae wrth ei fodd â'r dymuniadau da a'r arian a godwyd hyd yma. 

Wrth fyfyrio ar y rhoddion, dywedodd: “Rwyf mor ddiolchgar o haelioni pawb. Mae pobl nad wyf yn eu hadnabod wedi rhoi symiau mawr, ac mae gwybod fy mod i wedi tynnu eu sylw at hyn yn deimlad arbennig iawn. 

“Mae'r ymateb gan y cyhoedd wedi bod yn anhygoel.  Mae llawer o bobl wedi bod yn meddwl fy mod yn wallgof! Hefyd, mae llawer o syndod ynglŷn â'r pellteroedd dan sylw, a sut y cyflawnwyd hynny mewn un diwrnod.” 

Dywedodd Mark Stevens, rheolwr codi arian Ambiwlans Awyr Cymru ar gyfer y De a'r Canolbarth: “Mae stori Russell yn un llawn gwytnwch ac ysbrydoliaeth. Ar ôl cael salwch a a wnaeth beryglu ei fywyd, mae Russell bellach yn byw ei fywyd i'r eithaf – rhywbeth y gall pob un ohonom ddysgu ohono. Yn ogystal â hynny, mae wedi dangos ei ddymuniad i gefnogi pobl eraill mewn angen, yn enwedig mewn cymunedau gwledig lle gall ein gwasanaeth olygu'r gwahaniaeth rhwng byw a marw. 

“Ar ran pawb yn Ambiwlans Awyr Cymru, a phawb ledled Cymru a fydd yn cael budd o'r ymgyrch codi arian hon, hoffwn ddiolch i Russell ac i bawb a gefnogodd ei her.”

Hoffai Russell ddiolch i'w deulu am ei gefnogi drwy'r digwyddiad, drwy fynd i nôl bwyd a diodydd iddo, ac am dderbyn ei syniadau a'i helpu i'w cyflawni. 

Os hoffech gydnabod ymdrechion Russell a chyfrannu at ei ymgyrch, gallwch wneud hynny drwy ymweld â'i dudalen Just Giving yma