Cyhoeddwyd: 12 Mehefin 2024

Rhoddodd grŵp o ffrindiau eu hesgidiau cerdded am eu traed i gerdded ledled Cymru er budd elusen sy'n achub bywyd.

Helpodd eu hymdrech ardderchog i godi swm anhygoel o £4,250 i Ambiwlans Awyr Cymru.

Llwyddodd y grŵp i gwblhau'r her o gerdded ledled Cymru ar un o'i bwyntiau mwyaf cul – o Fachynlleth i Drefaldwyn mewn tri diwrnod, sef 36.2 o filltiroedd, 87,400 o gamau, a gan ddringo 3874 troedfedd!

Roedd y tîm yn cynnwys Mark Powell, Colin Pell, Simon Clough, Brian a Lesley Moss, Gwynnie Millington, Jonathan Thomas, David ac Olwen Edwards.

Dywedodd Mark Powell: "Llwyddiant! Roedd y tywydd yn dda, ond roedd yr her yn sicr yn un anodd. Doedd dringfeydd mawr, ond buom yn cerdded ar hyd llwybrau camlas hyfryd hefyd. Ac roedd llawer o lwybrau cerdded cyhoeddus wedi cael eu rhwystro, neu roedd gwaith adeiladu wedi bod arnynt!

Mae elusen Ambiwlans Awyr Cymru yn cael ei harwain gan feddygon ymgynghorol, ac mae'n mynd â thriniaethau o safon ysbyty at y claf ac, os oes angen, yn ei drosglwyddo'n uniongyrchol i'r ysbyty mwyaf priodol ar gyfer ei salwch neu anaf.

Darperir y gwasanaeth drwy bartneriaeth unigryw rhwng y Trydydd Sector a'r Sector Cyhoeddus. Mae’r Gwasanaeth Casglu a Throsglwyddo Meddygol Brys (EMRTS) yn darparu meddygon ymgynghorol ac ymarferwyr gofal critigol hynod fedrus o'r GIG sy’n gweithio ar gerbydau’r Elusen.

Cymerodd Mark a phedwar arall sydd wedi ymddeol o'u swyddi gyda Barclays, ran yn yr her ynghyd â dau aelod o staff presennol Barclays. Roedd y pedwar ffrind arall yn cynnwys postfeistres o Abergele, rheolwr Adnoddau Dynol wedi ymddeol o Gyngor Gorllewin Swydd Gaer, ac athro cerddoriaeth.

Cyfrannodd Barclays £750 i'r ymgyrch codi arian. Ychwanegodd Mark yn llawn balchder: "Yn ystod ein cyfnod gyda Barclays, byddai'r cwmni'n hyrwyddo a chefnogi diwrnod MADD bob blwyddyn ('Make A Difference Day') ac ers i mi ymddeol o Barclays, rwy'n parhau gyda'r arferiad hwn drwy gynnal ymgyrch codi arian bob blwyddyn, ac yn perswadio ffrindiau a theulu i ymuno â mi.

"Mae Barclays yn cynnig £750 i rai sydd wedi ymddeol, a £1,000 i'w staff presennol, sy'n hwb gwych ac yn helpu i gynyddu'r swm y gallwn ei godi ar gyfer elusennau."

Cafodd y tîm fwy na 40 o boteli o ddŵr a nifer tebyg o fariau siocled/egni gan SPAR lleol yn Davenham, Swydd Gaer, i'w helpu ar eu taith.

Mae angen i Ambiwlans Awyr Cymru godi £11.2 miliwn bob blwyddyn er mwyn cadw ei hofrenyddion yn yr awyr a'i cherbydau ymateb cyflym ar y ffordd.

Gan fyfyrio ar yr ymgyrch codi arian, a pham y dewiswyd yr Elusen sy'n achub bywydau, dywedodd Mark: "Mae'r gwaith y mae Ambiwlans Awyr Cymru yn ei wneud yn werthfawr iawn, ac mae'n haeddu cymaint o gefnogaeth. Nid oes neb yn gwybod os bydd ei hangen arnynt ryw ddiwrnod ond gallant fod yn hapus o wybod ei bod yno os bydd angen.

"Mae ein ffrindiau a'n teulu bob amser yn gefnogol, ond hefyd yn credu ein bod wedi mynd o'n coeau!"

Dywedodd Elaine Orr, un o Reolwyr Codi Arian Rhanbarthol Ambiwlans Awyr Cymru: “Diolch yn fawr iawn i bawb a gymerodd ran yn yr her tri diwrnod. Rydych wedi codi swm anhygoel ar gyfer ein hachos. Bydd ymgyrchoedd i godi arian fel hon yn ein helpu i wasanaethu pobl Cymru pan fydd ein hangen arnynt fwyaf. Rydym yn ddiolchgar dros ben am eich ymdrechion. Diolch hefyd i Barclays am gyfrannu £750 i'r ymgyrch codi arian. Rydym yn dymuno pob lwc i'r grŵp o ffrindiau yn eu hymdrechion i godi arian yn y dyfodol."

Ychwanegodd Mark bod yn ystyried gosod her i'w hunain y flwyddyn nesaf i gymryd rhan mewn triathlon unigryw - i gerdded, beicio, a chanŵio o amgylch Llyn Tegid.