Cyhoeddwyd: 13 Mehefin 2024

Mae Capteiniaid clwb golff Wrecsam wedi codi £3,500 ar gyfer Ambiwlans Awyr Cymru ar ôl blwyddyn lwyddiannus o godi arian.

Dewisodd Susan Falcus a Mick McHugh godi arian ar gyfer yr elusen sy'n achub bywydau yn ystod eu tymor fel capteiniaid clwb ar gyfer Clwb Golff Clays.

Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn gweithredu 24/7 ledled Cymru ac mae angen i'r Elusen godi £11.2 miliwn y flwyddyn i gadw ei hofrenyddion yn yr awyr a'i cherbydau ymateb cyflym ar y ffordd.

Dywedodd Susan: "Dewisodd Mick McHugh a minnau yr Elusen hon am ein bod ni'n dau yn ymwybodol o bwysigrwydd y gwasanaeth yng Ngogledd Cymru, ardal sy'n cynnwys ardaloedd arfordirol, rhanbarthau mynyddig, ardaloedd gwledig a llawer o ffyrdd cefn gwlad lle y byddai angen gwasanaethau meddygol ychwanegol pe bai damwain yn digwydd.

"Mae'r ddau ohonom yn adnabod pobl sydd wedi cael y gwasanaeth rhagorol hwn ac sy'n ddiolchgar iawn i Ambiwlans Awyr Cymru am achub eu bywydau. Rydym yn falch ein bod wedi gallu cefnogi'r Elusen hon."

Drwy gydol y flwyddyn codwyd yr arian drwy amrywiaeth o fentrau gwahanol, gan gynnwys diwrnod golff elusennol, rafflau amrywiol a bocs casglu arian a osodwyd yn nerbynfa'r clwb lle y gallai aelodau ac ymwelwyr wneud rhoddion fel y bo'n briodol.

Yn ystod diwrnodau cystadlaethau eraill y clwb a digwyddiadau golff agored, roedd diodydd a byrbrydau ar gael ar y cwrs am rodd i Ambiwlans Awyr Cymru. Gwnaeth aelodau roddion personol i'r achos sy'n achub bywydau hefyd.

Trefnodd yr aelod Angela Thomas Williams farathon golffio, a gefnogwyd gan Susan, Mick ac aelodau eraill. Roedd y marathon golffio yn cynnwys chwarae golff yn barhaus dros 72 o dyllau, gan ddechrau'n gynnar yn y bore a gorffen gyda'r nos.

Ychwanegodd Susan: "Cymerodd llawer iawn o'n haelodau ran a chafodd y rhoddion eu hategu gan Gymorth Rhodd."

Roedd yn bleser gan Reolwr Codi Arian Rhanbarthol Ambiwlans Awyr Cymru, Debra Sima, gael ei gwahodd i ginio blynyddol y clwb golff i dderbyn y siec gan y capteiniaid.

Dywedodd Debra: "Diolch yn fawr iawn i Mick a Susan am godi swm anhygoel o arian ar gyfer ein hachos. Yn ogystal â'r Capteiniaid, chwaraeodd aelodau Clwb Golff Clays eu rhan eu hunain wrth wneud y flwyddyn yn un llwyddiannus o ran codi arian ar gyfer y clwb. Mae codi £3,500 yn anhygoel, ac ni allwn ddiolch i chi ddigon am eich cefnogaeth i'n helusen. Roedd yn hyfryd bod yn bresennol yn y cinio a derbyn y siec gan Mick a Susan.

“Diolch yn fawr hefyd i'r rheini sydd wedi rhoi'n hael. Mae pob ceiniog yn cyfrif, ac yn sicrhau ein bod yn gallu cadw ein hofrenyddion yn yr awyr a'n cerbydau ymateb cyflym ar y ffordd ym mhob rhan o Gymru.”

Darperir y gwasanaeth ambiwlans awyr yng Nghymru drwy bartneriaeth unigryw rhwng y Trydydd Sector a'r Sector Cyhoeddus. Mae’r Gwasanaeth Casglu a Throsglwyddo Meddygol Brys (EMRTS) yn darparu meddygon ymgynghorol ac ymarferwyr gofal critigol hynod fedrus o'r GIG sy’n gweithio ar gerbydau’r Elusen.

Dywedodd Susan: "Roedd y ddau ohonom wrth ein bodd ein bod wedi codi dros £3,500, ac rydym yn ddiolchgar iawn am haelioni ein haelodau yn ystod y flwyddyn. Roeddem yn falch o wahodd Debra Sima a'i chydweithiwr i'n cinio blynyddol ac yn falch o allu cyflwyno'r siec i'r Elusen. Cafodd cefnogaeth ac ymgysylltiad yr Elusen eu cydnabod a'u gwerthfawrogi."