Mae Ambiwlans Awyr Cymru wedi ymrwymo i ddiogelu eich preifatrwydd ac yn cydymffurfio gydag egwyddorion y rheoliadau diogelu data perthnasol. Efallai y bydd telerau'r datganiad hwn yn newid, ac felly, gwiriwch y datganiad hwn o dro i dro. Os ydym yn gwneud unrhyw newidiadau sylweddol i’r modd yr ydym yn trin eich gwybodaeth bersonol, byddwn yn gwneud hyn yn eglur ar wefan Ambiwlans Awyr Cymru neu drwy gysylltu gyda chi yn uniongyrchol.

Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn esbonio sut a phryd ydym yn casglu eich data personol a sut y bydd yn cael ei ddefnyddio. Mae dyletswydd gyfreithiol gennym i amddiffyn unrhyw wybodaeth yr ydym yn casglu wrthych. Rydym yn defnyddio’r dechnoleg briodol i ddiogelu eich manylion, cynnal safonau diogelwch llym ac rydym yn aml yn adolygu’r modd yr ydym yn casglu, storio ac yn defnyddio data personol.

Rydym yn parchu eich cyfrinachedd a’r ymddiriedaeth yr ydych wedi dangos ynom drwy rannu eich gwybodaeth gyda ni. Ni fyddwn byth yn gwerthu eich data personol i drydydd parti.

Mae’r polisi hwn yn berthnasol i’n holl wefannau ac unrhyw gyfathrebu gyda chi. Mae’n cynnwys yr hyn yr ydym yn casglu a pham, yr hyn yr ydym yn gwneud a’r hyn nad ydym yn ei wneud gyda’ch gwybodaeth, ein diogelwch a’ch data chi, eich hawl i gael mynediad at eich data a’i reoli.

Noder os gwelwch yn dda nad yw Ambiwlans Awyr Cymru yn ‘awdurdod cyhoeddus’ fel sydd wedi ei ddiffinio gan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, ac felly, nid ydym yn ymateb i geisiadau a wneir o dan y Ddeddf hon; nid yw defnyddio arian sydd wedi ei gyfrannu yn hael gan ein cefnogwyr at y diben hwn yn cyd-fynd â’n dibenion elusennol.