Mae modd casglu data personol mewn nifer o ffyrdd, gan ddibynnu ar sut y gwnaethoch ymgysylltu gyda ni. Mae hyn yn medru cynnwys ymholiadau yr ydym wedi derbyn wrthych, rhoddion a wneir gennych, tanysgrifiadau o’n Loteri Achub Bywyd, cofrestru ar gyfer cylchlythyr, digwyddiad codi arian neu gyhoeddusrwydd neu os ydych yn gwneud cais am swydd neu i wirfoddoli.

-

Mae’r data personol yr ydym yn casglu yn medru cynnwys: enw, cyfeiriad, rhif ffôn, cyfeiriad e-bost, gwybodaeth ariannol a hanes y cwsmer. Mae’r olaf yn golygu cofnod o’ch gweithgareddau gyda ni, megis rhoddion ac ati yr ydym wedi derbyn wrthych.

-

Efallai y byddwn yn storio ac yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol at ddibenion gweinyddol; cyfranogiad mewn digwyddiadau; cofnodion y mudiad; cofnodion y gwirfoddolwyr; recriwtio; ateb a chofnodi ymholiadau, archebion, rhoddion a thanysgrifiadau; a marchnata; os ydych wedi dewis i dderbyn newyddion a gwybodaeth wrthym.

--

Ymholiadau yr ydym yn derbyn wrthych

Rydym yn defnyddio gwybodaeth o’r ffurflenni ar y we, e-bost, post, ffôn a’r cyfryngau cymdeithasol er mwyn danfon gwybodaeth neu’r deunyddiau yr ydych wedi gwneud cais amdanynt. Mae’r wybodaeth yr ydych wedi darparu yn cael ei ddefnyddio er mwyn cysylltu gyda chi er mwyn ateb yr ymholiad.

-

Archebion a rhoddion

Bydd unrhyw archebion neu roddion gennych yn golygu y bydd rhaid darparu gwybodaeth bersonol ac ariannol. Rydym yn casglu eich gwybodaeth gyswllt (megis enw, ffon neu gyfeiriad e-bost) a’ch manylion talu (megis cyfarwyddiadau cerdyn credyd neu Ddebyd Uniongyrchol).

Mae gwybodaeth gyswllt a gwybodaeth ariannol yn cael eu defnyddio er mwyn cwblhau archeb neu rodd. Mae gwybodaeth ariannol sydd yn cael ei gasglu yn cael ei ddal yn ddiogel a’i ddileu yn barhaus (nid ydym yn storio manylion am eich cardiau credyd). Efallai y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol er mwyn cysylltu gyda chi a chwblhau’r archeb neu’r rhodd.

Pan eich bod yn gwneud archeb neu’n rhoi rhodd i ni, byddwn yn gofyn i chi os ydych am dderbyn y newyddion diweddaraf gan Ambiwlans Awyr Cymru yn y dyfodol. Byddwn yn cofnodi eich dewis fel ein bod yn gwybod os ydym yn medru danfon y fath wybodaeth atoch ai peidio.

-

Tanysgrifiadau i’r Loteri Achub Bywyd

Wrth danysgrifio i’n Loteri Achub Bywyd, byddwn bydd rhaid darparu gwybodaeth bersonol ac ariannol. Rydym yn casglu eich gwybodaeth gyswllt (megis enw, ffôn neu gyfeiriad e-bost) a’ch manylion talu (megis cyfarwyddiadau cerdyn credyd neu Ddebyd Uniongyrchol). Mae gwybodaeth gyswllt a gwybodaeth ariannol yn cael eu defnyddio er mwyn cwblhau archeb neu rodd.

Mae gwybodaeth ariannol sydd yn cael ei gasglu yn cael ei ddal yn ddiogel a’i ddileu yn barhaus (nid ydym yn storio manylion am eich cardiau credyd). Efallai y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol er mwyn cysylltu gyda chi a phrosesu eich tanysgrifiad neu ateb unrhyw ymholiad.

O dro i dro, byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth er mwyn cysylltu gyda chi am eich tanysgrifiad. Mae hyn yn cynnwys rhoi gwybod i chi os ydych wedi ennill gwobr neu os oes problem gyda’ch tanysgrifiad.

Pan eich bod yn dod yn aelod o’r Loteri Achub Bywyd, byddwn yn gofyn i chi os ydych am dderbyn newyddion a diweddariadau gan Ambiwlans Awyr Cymru. Byddwn yn cofnodi eich dewisiadau fel ein bod os ydym yn medru danfon y fath wybodaeth atoch ai peidio.

-

Cofrestru ar gyfer newyddlen neu ddiweddariadau

Byddwn yn casglu ac yn storio eich enw, cyfeiriad a/neu gyfeiriad e-bost os ydych yn penderfynu darparu’r wybodaeth hon wrth gofrestru i dderbyn newyddlen neu ddiweddariadau gan Ambiwlans Awyr Cymru.

-

Codi Arian
Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw weithgareddau codi arian yr ydych yn trefnu er budd Ambiwlans Awyr Cymru, a byddwn yn defnyddio’r wybodaeth bersonol yr ydych wedi darparu i gynnig a chydlynu unrhyw gymorth, ceisiadau neu ymholiadau sydd gennych yn ystod eich gwaith codi arian gyda ni.

Pan eich bod yn casglu arian ar ein rhan, byddwn yn gofyn i chi os ydych am dderbyn y newyddion diweddaraf gan Ambiwlans Awyr Cymru yn y dyfodol. Byddwn yn cofnodi eich dewisiadau fel ein bod yn gwybod os ydym yn medru danfon y fath wybodaeth atoch ai peidio.

Cyhoeddusrwydd

Rhan bwysig o’r hyn yr ydym yn gwneud yw codi ymwybyddiaeth o’n gweithgareddau elusennol ymhlith y cyhoedd er mwyn creu diddordeb ac ennyn cefnogaeth i Ambiwlans Awyr Cymru. Mae hyn yn medru cynnwys straeon sydd yn cael eu rhannu ar y cyfryngau cymdeithasol, yn y wasg neu’r llenyddiaeth sydd yn cael ei pharatoi.

Rydym yn gwerthfawrogi’r cefnogwyr hynny sydd yn dod atom er mwyn rhannu eu stori. Os ydych yn cysylltu gyda ni er mwyn rhannu eich stori, byddwn yn defnyddio’r wybodaeth yr ydym yn casglu wrthych (o’r ffurflenni gwe, e-byst, post, ffôn a chyfryngau cymdeithasol er enghraifft) er mwyn creu cyhoeddusrwydd gyda’ch caniatâd chi. Byddwn yn gofyn am eich caniatâd i storio eich gwybodaeth bersonol fel bod modd i ni gadw mewn cysylltiad gyda chi yn y dyfodol, os yw hyn yn briodol.

Os ydym eisoes yn cysylltu gyda chi ynglŷn â rhodd, tanysgrifiad loteri, gweithgareddau codi arian neu wirfoddoli, efallai y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon er mwyn gofyn i chi a oes diddordeb gennych i rannu eich stori. Byddwn yn cofnodi eich dewisiadau fel ein bod yn gwybod os ydym yn medru danfon y fath wybodaeth atoch ai peidio.

Cyhoeddusrwydd

Rydym yn rheoli nifer o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol gan gynnwys, ond heb eu cyfyngu, i Facebook, Twitter, YouTube ac Instagram. Gan ddibynnu ar eich gosodiadau neu’r polisïau preifatrwydd ar gyfer pob safle neu wasanaeth negeseuon, efallai eich bod yn rhoi caniatâd i ni gasglu gwibdaith bersonol o’r gwasanaethau hynny. Er enghraifft, os ydych yn danfon neges aton ni neu’n ein tagio mewn llun tra mewn digwyddiad.

Er bod y polisi hwn yn ymdrin â’r modd yr ydym yn casglu unrhyw ddata o’r safleoedd cyfryngau cymdeithasol yma, nid yw’n sôn am sut y mae darparwyr gwefannau cyfryngau cymdeithasol yn defnyddio eich gwybodaeth. Sicrhewch eich bod wedi darllen polisi preifatrwydd y safleoedd cyfryngau cymdeithasol os gwelwch yn dda cyn rhannu data a defnyddiwch eu gosodiadau preifatrwydd a'r mecanweithiau adrodd er mwyn rheoli sut y mae eich data yn cael ei ddefnyddio.

Gwneud cais am swydd neu rôl wirfoddoli

Byddwn yn casglu data personol amdanoch, megis eich enw a’ch manylion cyswllt. Byddwn hefyd yn casglu data personol sensitif megis gwybodaeth sydd ar eich CV neu ffurflen gais. Bydd y data personol a’r data personol sensitif yma yn cael ei storio, defnyddio a’i ddatgelu gennym yn y ffyrdd canlynol:

  • Hwyluso’r broses o recriwtio a’ch caniatáu chi i wneud cais am swydd neu rôl wirfoddoli.
  • Ateb eich cwestiynau ac ymholiadau.
  • Gyda thrydydd parti pan fydd angen gwirio, neu drwy’r gwasanaethau recriwtio yr ydym yn eu defnyddio.
  • Defnyddio eich gwybodaeth mewn modd anhysbys er mwyn monitro cydymffurfiaeth gyda’n polisi cyfle cyfartal.