Mae’n bwysig eich bod yn darllen ac yn deall ein polisi preifatrwydd yn llawn ond dyma grynodeb byr i’ch helpu chi ddeall yr elfennau sylfaenol:

  • Rydym yn casglu, yn defnyddio ac yn storio data personol er mwyn gweinyddu ein perthynas gyda chi. Rydym yn medru casglu’r data yma mewn amryw o ffyrdd, gan ddibynnu ar sut ydych wedi penderfynu ymgysylltu gyda ni.
  • Byddwn ond yn cadw’ch gwybodaeth am gyn hired ag sydd angen arnom er mwyn gweinyddu ein perthynas gyda chi ac rydym yn dileu hen ddata mewn modd diogel.
  • Bydd gwybodaeth bersonol yn cael ei brosesu a’i storio ar ein system gweinydd diogelu neu drwy gyfrwng darparwyr gweinydd allanol, megis y cloud-based systems. Efallai bod y darparwyr gwasanaeth a ddefnyddir yn yr Undeb Ewropeaidd (UE) nu y tu hwnt i’r UE. Rhaid i unrhyw ddarparwr gwasanaeth yr ydym yn defnyddio neu gydymffurfio gyda rheoliadau diogelu data’r DU.
  • Mae diogelwch eich data personol yn bwysig i ni ac rydym yn dilyn gweithdrefnau er mwyn cydymffurfio gyda’r gyfraith ac amddiffyn y data yn gymaint ag sydd yn bosib. 
  • Byddwn ond yn rhannu eich gwybodaeth bersonol os oes gofyniad cyfreithiol arnom i ddweud hyn, i ddiogelu neu amddiffyn ein hawliau, neu os ydym yn gweithio gyda darparwyr gwasanaeth sydd yn gweithio ar ein rhan.
  • Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis ac rydych yn meddu ar yr hawl i reoli eich dewisiadau, ac mae modd gwneud hyn drwy’r porwr gwe.
  • Nid ydym fel arfer yn casglu data personol gan blant sydd yn 16 neu’n iau heb ganiatâd y rhiant neu warcheidwad a byddwn yn dileu unrhyw ddata os ydym yn credu ein bod yn dal y fath ddata.
  • O dan gyfraith diogelu data’r DU, mae hawliau gennych dros y wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch. Rydych yn medru cysylltu gyda ni ar unrhyw adeg er mwyn arfer eich hawliau data neu newid eich dewisiadau, drwy e-bostio
    [email protected] neu drwy ysgrifennu at: Diogelu Data, Ambiwlans Awyr Cymru, Tŷ Elusen, Ffordd Angel, Llanelli Gate, Dafen. SA14 8LQ.